Consell Social

CEP 13/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió Economia i Pressupost 13/03, 14 de novembre de 2003

 
S’APROVA:

Prèvia informació rebuda per part de la gerència de la Universitat de Girona, no apreciar cap objecció a que la Universitat de Girona constitueixi una garantia o aval per un import d’1.108.193,70 € corresponent a l’anualitat 2003 dels expedients PCT-200200-2003-30, 32 i 33 per ser dipositat en una entitat bancària equivalent a l’acompte reemborsable de les esmentades propostes de concessió per part del Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCYT).
 
S’APROVA:

Vist el contingut del Compte General corresponent al tancament de l’exercici pressupostari del 2002 i escoltades les explicacions del gerent de la Universitat de Girona en relació a l’esmentat Compte General, informar favorablement d’aquest document i que s’inclogui en la propera reunió de la Comissió d’Economia i Pressupost i elevar-lo al Ple del Consell Social per a la seva aprovació, si escau.