Consell Social

CCU 7/03

Comissió Comunitat Universitària 7/03

S’APROVA:

La modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern:

Que el gerent presenti un document en el qual quedi reflectit amb tot detall el major cost per a la Universitat, com a conseqüència d’aquesta modificació.