Consell Social

CEP 14/03

Comissió Economia i Pressupost 14/03, 1 de desembre de 2003

S’APROVEN:

Els preus dels programes 2003-2004 (2a convocatòria) de diplomes i cursos de postgrau, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

S’APROVA: 
  1. Concedir l’exempció de pagament de les taxes corresponents a l’ús de l’aulari de la Facultat de Lletres, durant el curs 2003/2004, per part del màster en Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a Professionals de les Humanitats i les Ciències de l’Educació.
  2. Recomanar a la Gerència de la Universitat que s’arbitrin les mesures escaients en relació amb el tema d’ús d’aulari per part de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
  3. Demanar a la Fundació que, d’acord amb la Gerència de la Universitat, es trobi una solució en aquest assumpte, per evitar haver de recórrer constantment a la sol·licitud d’aquest tipus d’exempcions.
  4. Comunicar-ho als interessats.
     
S’APROVA: 

Elevar a Ple del Consell Social amb l’informe favorable, el compte general de l’exercici 2002 de la Universitat de Girona, compost pel balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost.