Consell Social

CPG 2/03

Comissió Programació i Gestió 2/03, 3 de desembre de 2003

 
S’APROVA:

Elevar al Ple, amb l’informe favorable, la proposta del Consell de Govern sobre la creació de l’Institut de Recerca de Turisme (INSETUR).


S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, la ratificació de l’acord pres en el Ple 4/03, de 21 de juliol de 2003, sobre la memòria d’adscripció de l’Escola Superior Universitària Formàtic Barna, una vegada sotmesa al període d’informació pública.