Consell Social

CCU 3nc/04

Comissió de Comunitat Universitària 4nc/04

S’APROVA: 

L’import de 206,21 € bruts mensuals com a complement econòmic de director de Càtedra que es farà efectiu amb càrrec el seu pressupost i sempre que hagi estat creada exclusivament per acord acord del Consell de Govern.
En el cas de les Càtedres creades per conveni només podrà fer-se efectiu el complement econòmic amb càrrec el seu pressupost quan en el corresponent conveni es contempli expressament i se’n fixi l’import.

S’APROVA: 

L’abonament dels complements retributius al personal docent i investigador funcionari de la universitat de Girona amb trams de docència i de recerca consolidats entre l’1 de gener de 2003 i 31 de desembre de 2003.
La despesa derivada de l’aplicació d’aquest complement és la suma dels complements aprovats pel Consell de Govern que aniran a càrrec de la unitat de despesa 1101201.