Consell Social

CEPP 4nc/04

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni 4nc/04

S’APROVA:

a) Atorgar un ajut de 600 € (sis-cents euros) a Pimec Girona, per aplicar al II Fòrum Pimec-Sefes Girona sobre Formació i Ocupació.
b) Notificar aquesta decisió a la persona interessada.

S’APROVA: 

Elevar al Ple del Consell Social amb l’informe favorable l’avantprojecte de pressupost per a l’exercici 2005 del Consell Social, per un import total de 446.459,19 €. 

S’APROVA:

Autoritzar la Universitat de Girona a formalitzar una operació de refinançament del deute per finançar les inversions de la UdG, d’acord amb les condicions especificades per la Generalitat de Catalunya, per un import màxim de 8.394.450,25 € (vuit milions tres-cents noranta-quatre mil quatre-cents cinquanta euros amb vint-i-cinc cèntims), amb les característiques principals següents:
 - Tipus d’interès màxim: Euribor + 0,10 % (zero coma deu per cent)
- Termini: 188 mesos (cent vuitanta-vuit)
- Amortitzacions: trimestrals
- Sense comissions
- Període de disposició, el que determini l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. 

S’APROVA:

La següent despesa plurianual relativa a la convocatòria de 19 ajuts de caràcter especial per al curs 2004/2005, per a col·laboració en les delegacions d’estudiants, d’acord amb la distribució següent: 
- 15 a les delegacions del Consell d’Estudiants a les facultats i escoles de la Universitat de Girona per un import de 1.176,00 € cada plaça.
- 1 a la delegació General d’Estudiants (edifici Josefines) de la Universitat de Girona per un import de 1.766,03 €.
- 1 a la delegació General d’Estudiants (edifici Josefines) de la Universitat de Girona per un import de 2.270,61 €.
- 1 a la delegació General d’Estudiants (Campus de Montilivi) de la Universitat de Girona per un import de 1.766,03 €.
- 1 a la delegació General d’Estudiants/SAU (Campus de Montilivi) de la Universitat de Girona per un import de 2.270,61 €.
 
1- PRESSUPOST MÀXIM DE VINT-I-CINC MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (25.713,28 €) distribuïts de la manera següent:
     Anualitat                             Import
     2004                                   10.157,71 €
     2005                                   15.555,57 €
 2- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 482.10 
3- UNITAT DE DESPESA:
     Any 2004                            04.04.006
     Any 2005                            04.04.006

S’APROVA:

Acceptar el dret de superfície, a favor de la Universitat de Girona, sobre una finca municipal que forma part del conjunt immobiliari “Maristes”, amb destinació a finalitats universitàries.