Consell Social

CEPP 1nc/04

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni 1nc/04

S’APROVA:

Informar favorablement el projecte de pressupost 2004 de la UdG presentant pel Consell de Govern de la Universitat i elevar-lo a la sessió plenària del Consell Social, prevista per al dia 3 de juny de 2004.

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de l’obra de remodelació del Seminari Menor, fase 1a Fonaments i Estructura cos A de la UdG (CPA 45.21.15 / 45.11.11) (CPV 45214000-0 / 45214400-4), amb la següent distribució:
Exercici 2004: 300.000,00 €
Exercici 2005: 372.112,52 €

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del servei de manteniment de jardineria i espais exteriors dels campus Montilivi, Barri Vell i Centre de la UdG (CPA 2002-ES 01.41.12) (CPV 77311003-3), amb la següent distribució:
Exercici 2004: 30.050,00 €
Exercici 2005: 66.046,00 €
Exercici 2006: 36.194,00 €

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la direcció facultativa d’obra a nivell d’arquitecte i coordinació d’equips d’arquitectura tècnica, seguretat i salut i enginyeria i direcció facultativa a nivell d’arquitecte tècnic, seguiment del programa de control de qualitat i coordinació seguretat i salut en obra – Cos E de Sant Domènec de la UdG, amb la següent distribució:
Exercici 2004: 31.524,32 €
Exercici 2005: 18.000,00 €

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la constitució i manteniment d’una connexió entre el Campus del Barri Vell i el Campus de Montilivi de la UdG via GigabitEthernet sobre fibra òptica, amb la següent distribució:
Exercici 2004: 10.200,00 €
Exercici 2005: 7.200,00 €
Exercici 2006: 3.000,00 €

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació del servei de manteniment correctiu de les instal·lacions elèctriques, de fontaneria, de gas i de sanejament dels edificis i espais exteriors dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre de la UdG (CPA 2002-ES 45.33.20 – 45.33.30 – 45.34.22) (CPV 45259000-7), amb la següent distribució:
Exercici 2004: 76.643,00 €
Exercici 2005: 173.285,00 €
Exercici 2006: 93.505,00 €

S’APROVA:

La proposta de despesa plurianual relativa a la contractació de la concertació d’un servei de prevenció aliè per a la UdG, amb la següent distribució:
Exercici 2004: 7.583,30 €
Exercici 2005: 5.416,70 €

S’APROVA:

Concedir un ajut de 3.000 € al Vicerectorat d’Estudiants i Relacions Exteriors per finançar una part de les despeses de la participació de la UdG en l’edició de l’Euroweek 2004 que es du a terme a Kapfenberg (Àustria).

S’APROVA:

Concedir un ajut de 1.000 € a l’Escola Politècnica Superior de la UdG per finançar una part de les despeses de la Jornada de Disseny, Innovació i Competivitat del Producte, duta a terme el dia 4 de març de 2004.

S’APROVA:

Concedir un ajut de 2.000 € a l’Agrupació Rem UdG a través del Servei d’Esports de la UdG, per finançar una part de les despeses de la 2a Regata Internacional Universitària a Banyoles.

S’APROVA:

Concedir un ajut de 2.090 € al Servei d’Esports de la UdG amb destinació finalista de cofinançament del desplaçament de l’equip de futbol de la UdG per participar en el torneig internacional universitari que es realitza a LEUVEN (Bèlgica).

S’APROVA:

Concedir un ajut de 1.800 € per finançar una part de les despeses del X Taller de Metodologia d’ACEDE.

S’APROVA:

Eximir del pagament del lloguer d’una aula a la Diputació de Girona per a la realització d’un curs de biblioteconomia digital.

S’APROVA:

Autoritzar l’exempció del preu per l’expedició del títol de Màster en Relacions de Gènere a Concepción de María Carranza, Enilda Rosible Flores, Ana Francis Góngora, Ana Cecilia Hernández, Morena Soledad Herrera, Clelia Jesús López, Xenia Yanira Marroquín, José Alejandro Martínez, Carmen Virginia Martínez, Blanca Lorena Mena, María Eugenia Ochoa, Ruth Cecilia Polanco, Deisy del Carmen Roque, Reina del Carmen Santos, Helen Van Acker i Maria Margarita Velado, en virtut del caràcter de cooperació internacional de l’esmentat programa de postgrau.

S’APROVA:

La concessió d’un import de 7.000 € a l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors per finançar parcialment la presència de la UdG en un estand al Saló de l’Ensenyament de 2004.
Amb aquesta concessió queda esgotada la partida consignada en el pressupost del Consell Social destinada a “Publicitat i Propaganda: estand de fires.

S’APROVA:

Els preus proposats pel Consell de Govern de la Universitat de Girona per als diplomes d’especialització, diplomes de postgrau i cursos de postgrau.