Consell Social

CPG 1/04

Comissió de Programació i Gestió 1/04

S’APROVA: 

Elevar al Ple del Consell Social, amb l’informe favorable, la memòria d’implantació per al curs 2004/2005 i el pla d’estudis corresponents a la Llicenciatura de Criminologia (2n cicle) per tal que es pugui sol·licitar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’autorització d’impartir aquest ensenyament.