Consell Social

CCU 2/04

Comissió de Comunitat Universitària 2/04

S’APROVA:
 
  1. 1. El complement de productivitat es fa efectiu durant el primer trimestre de cada any i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, la iniciativa i la competència del personal de la Universitat durant l’any immediatament anterior.
  2. 2. S’aplica al personal funcionari, en queden exclosos el gerent i el personal eventual i tampoc no hi tenen dret els treballadors amb contractacions laborals temporals, els PTS, els PQS ni els investigadors.
  3. 3. L’import individual que es liquidarà per a l’exercici 2003 és de 292,56 €, retribuint-se proporcionalment al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
  4. 4. Per tenir dret a la percepció d’aquest complement es requereix un període mínim de quatre mesos d’antiguitat com a personal de la UdG i que no hi hagi un informe negatiu del responsable de la unitat administrativa que correspongui.
  
S’APROVA:
  1. 1. L’atorgament de mèrits docents corresponents a l’any 2003, d’acord amb la llista que s’annexa a l’acta com a annex núm. 1.
  2. 2. Els efectes econòmics seran a partir de l’1 de gener de 2004.