Consell Social

CCU 1/04

Comissió de Comunitat Universitària 1/04


 
S’APROVA:
 
Informar favorablement el Ple sobre la proposta del rector de nomenament del Sr. Joan Miró, com a síndic de la Universitat de Girona, un cop escoltat el Consell de Govern, d’acord amb l’article 106.1 dels Estatuts de la UdG.
Tal com preveuen els Estatuts de la UdG, cal conèixer les condicions del contracte amb el nou síndic, abans del seu nomenament.