Consell Social

CCP 1/04

Comissió de Contractació i Patrimoni 1/04

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra “Nova construcció biblioteca universitària. 2a fase: moviment de terres, cimentació i estructures. Campus Montilivi. Girona”, d’acord amb el desglossament següent:

 1. Pressupost màxim de licitació: un milió cent deu mil sis-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-quatre cèntims (1.110.688,44 €)
 2. Aplicació pressupostària: 620.00
 3. Unitat de despesa: 11.01.623 i la propera unitat que es doti com a conseqüència de la signatura amb el DURSI del nou conveni d’inversions 2004-2006 – Pla Plurianual d’inversions universitàries 2001-2006 -.
 4. Import de cada anualitat:
2004 900.000'00 €
2005 210.688'44 €

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, del servei de manteniment preventiu dels quatre grups electrògens ubicats a la Facultat de Ciències Experimentals, la Facultat d’Econòmiques, l’Escola Politècnica Superior Edifici P-II i Biblioteca Campus Montilivi, (CPA 2002-ES 31.10.92) (CPV 31121000-0), d’acord amb el desglossament següent:

 1. Aplicació pressupostària: 227.02
 2. Unitat de despesa: 11.18.007
 3. Any 2004 (període 1/04/04 a 31/03/05)
 4. Import màxim 1.255,00 €

Amb càrrec al pressupost de l’any 2004, atès que les revisions es faran l’any 2004.
Any 2005 (període 1/04/05 a 31/03/06)
Import màxim 1.255,00 € + ∆ IPC
Gener/desembre de 2005
Amb càrrec al pressupost de l’any 2005, atès que les revisions es faran l’any 2005.
 

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a l’elaboració i instal·lació del programari del sistema d’informació oficial de la UdG (SIOU) (CPA 2002-ES 72.22.12) (CPV 72200000-7), d’acord amb el desglossament següent:

 1. Pressupost màxim de licitació: seixanta-nou mil euros (69.000,00 €)
 2. Aplicació pressupostària: 227.06
 3. Unitat de despesa: 02.19.006
 4. Import de cada anualitat:
2004 41.400,00 € (60%)
2005 27.600,00 € (40%)

S’APROVA:

Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de la prestació dels serveis d’un dissenyador gràfic per a la UdG a càrrec dels pressupostos 2004, 2005 i 2006, d’acord amb el desglossament següent:

 1. Aplicació pressupostària: 227.99
 2. Unitat de despesa: 11.01.000
 3. Import de cada anualitat:
 • Any 2004 (15/05/2004 a 31/12/2004).- import màxim 10.346,77 €
  Càlcul 1.591,81 € (import mensual) x 6 mesos i mig (mes d’agost no computa)
 • Any 2005.- import màxim 17.510 € + ∆ IPC des. 04
  Càlcul 1.591,81 € + ∆ IPC des. 04 (import mensual) x 11 mesos (mes d’agost no computa)
 • Any 2006 (1/01/2006 a 14/05/2006).- import màxim 7.163.15 € + ∆ IPC des.04 + ∆ IPC des.05
  Càlcul: (1.591,81 € + ∆ IPC des.04 (import de l’any 2005)) + ∆ IPC des.05 (import mensual) x 4 mesos i mig