Consell Social

5/98

5/98, de 9 de novembre de 1998

S’APROVA:

El preu públic corresponent a la prestació del servei acadèmic del Curs d'Aptitud Pedagògica.

S’APROVA:

La creació de l'Institut del Patrimoni Cultural.

S’APROVA:

L'expedient de la transferència de crèdit 230/98.