Consell Social

2nc/99

2nc/99, de 4 d'octubre de 1999

S’APROVA:

Establir una retribució de 70.000 PTA/crèdit, a favor dels professors encarregats d’impartir les assignatures de lliure elecció de campus, organitzades pel Rectorat.

 

 

 

S’APROVA:

Assignar al càrrec de tutor una retribució anual total de 242.844 PTA (20.237 PTA en pagaments mensuals de 12 mesos).

 

 

 

S’APROVA:

La col·laboració, en el marc dels respectius plans d'Accés de la Universitat, en la forma d'una aportació de 400.000PTA a la convocatòria dels Premis Universitat de Girona a treballs de recerca d'estudiants de Batxillerat i nomenar representant del Consell a la Comissió de Seguiment del Pla d'Accés al Sr. Joan Olóriz.

 

 

 

S’APROVA:

Fixar el preu corresponent a la prestació del servei acadèmic del Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP), per al curs 1999/2000, en 52.000 PTA.

 

 

 

S’APROVA:

El Pressupost del Consell Social per a 1999

 

 

 

03.01.000
Béns corrents i serveis
17.250.000
03.01.001
Atencions protocol·làries
1.400.000
03.05.005
Assistències i dietes
3.650.000
03.01.301
PAS
7.700.000
TOTAL
 
30.000.000

 

 

 

S’APROVA:

Donar compliment al punt 3 de l'acord de nomenament del síndic de la sessió 1nc/99 de 8 de juliol de 1999 i ratificar el següent acord:
 
«Nomenar el senyor Josep Vila i Boix síndic de la Universitat de Girona, d'acord amb la proposta de nomenament feta pel rector de la Universitat, i amb la votació efectuada pel ple del Consell, el resultat fou per unanimitat, per la qual cosa compleix els requisits que estipula l'article 77 dels Estatuts de la Universitat de Girona».

S’APROVA:

 1. 1. Crear la Comissió Reglamentària
 2. 2. Encarregar-li que elabori la proposta de Reglament Intern del Consell Social de la UdG, d'acord amb la Llei 16/1998, els Estatuts de la Universitat i la normativa reguladora dels òrgans col·legiats i que la presenti al proper plenari per a la seva aprovació, si escau.
 3. 3. Composició:
  President: Lluís Busquet
  Vocals: Ramon Coll, Josep M. Prat, Joan Olóriz, Alexandre Juanola, Jaume Valls, Glòria Plana i Víctor Correas.

El president, el rector, el secretari general i el gerent seran convidats a les sessions. El secretari de la Comissió serà el del Consell.

 

 

 

S’APROVA:

Establir un preu únic per als programes de doctorat per al curs 1999/2000, amb els següents imports:
Preu acadèmic:
Crèdits de docència:
7.500 PTA/crèdit
Crèdits de recerca:
9.500 PTA/crèdit

 

 

 

S’APROVA:

Designar el senyor Joan Olòriz i Serra, president de la Comissió de Programació i Gestió, com a membre representant del Consell Social de la UdG a la comissió de treball de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya.

 

 

 

S’APROVA:

Normes transitories.
 1. 1. Prorrogar la vigència de l’antic Reglament Intern aprovat en la sessió de 7 d’abril de 1997 per l’anterior Consell Social fins al moment de l’aprovació del Reglament Intern que preveu la Llei 16/1998, excepte els articles que no s’adaptin o es contradiguin amb la Llei 16/1998.
 2. 2. El Consell es regirà durant el període d’elaboració del nou Reglament per la Llei 16/1998, pel Reglament prorrogat i per les següents normes transitòries:
 1. a. Es creen les següents comissions:
Comissió Permanent, és de caràcter permanentila seva funció serà debatre sobre la política general de la universitat a discutir en els plenaris i determinar si, funcions delegades a les comissions, cal que siguin derivades al plenari.
President: Jaume Casademont
Lluís Busquet, Josep M. Nadal, Sergi Bonet, Marià Sazatornil, Joan Olòriz, Aleix Gimbernat, Ramon Coll i Andreu Otero
Comissió de Programació i Gestió, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 8 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 8.1.a, 8.1.b i 8.1.e.
President: Joan Olòriz
Ramon Coll, Víctor Correas, Robert Pujol, Anna M. Geli, Joan Nogué i Andreu Otero
Comissió d’Economia i Pressupost, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 9 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 9.a, 9.b., 9.c i 9.e.
President: Aleix Gimbernat
Xavier Vilanova, Jaume Valls, Josep Cortada i Enric Llauger
Comissió de Contractació Patrimonial, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 10 de la Llei 16/1998 amb excepció de les que la pròpia Llei detalla en l’article 12.3, que són la 10.a
President: Ramon Coll
Josep M. Prat, Tomàs Feliu, Enric Llauger i Carles Pàramo
Comissió de Comunitat Universitària, se li deleguen totes les funcions que li atorga l’article 11 de la Llei 16/1998 .
President: Andreu Otero
Camil Ros, Alexandre Juanola, Glòria Plana, Jesús García, Sebastià Alegre, Anna M. Geli i un dels estudiants.

Excepte a la Comissió Permanent pel que fa a la resta de Comissions hi seran convocats el president, el vicepresident, el rector, el secretari General i el gerent, que hi podran assistir amb veu i amb vot.

També s’hi convidarà el vicerector responsable del tema a debat o el tècnic en qüestió per tal que puguin informar a tots els membres de la comissió.

 1. b. Es nomena vicepresident primer del Consell Social Encarregat de la Coordinació i de les Relacions Exteriors el senyor Lluís Busquet amb les funcions de representació del president en aquelles qüestions o actes que el president li encarregui.
 2. c. La llei fixa que el president del Consell tingui una retribució. El president del Consell renuncia voluntàriament al seu cobrament i destina aquest import, durant el termini de la seva presidència, per la dotació de partides per al bon desenvolupament del servei del Consell Social i també a retribuir el càrrec, o part del càrrec, de la persona que es designi per a dirigir les qüestions relacionades amb els objectius marcats al Programa de Govern aprovat el dia 8 de juliol i la Comissió de Control.
 3. d. Es crea la Comissió de Control d’acord amb l’article 19 de la Llei 16/1998, amb les funcions que l’article li atorga i queda pendent d’acord la seva composició.
 4. e. Les assistències, vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya es fixen en 20.000 PTA per cada membre del Consell que assisteixi a una sessió completa de plenari o de les comissions creades en l’apartat a).
 5. f. El president i els membres del Consell Social poden ser compensats d’aquelles despeses que puguin contraure per raó de l’exercici del seu càrrec o representació presentant a la Secretaria del Consell els corresponents justificants de la despesa efectuada

Tant les assistències com les despeses es liquidaran mitjançant transferència bancària trimestral al compte corrent que cada membre del Consell indicarà per escrit a la Secretaria del Consell Social. Si algun membre desitja renunciar a les retribucions acordades ho comunicarà a la Secretaria per escrit indicant la destinació d’aquests fons.