Consell Social

2/99

2/99, de 12 d'abril de 1999

S’APROVA:

Primer: autoritzar la transferència de 13.000.000 PTA (78.131, 57 euros) del concepte 202.00 Despeses corrents en béns i serveis. Arrendaments i cànons. Arrendaments d’edificis i altres construccions, al concepte 620.00 Inversions Reals. Inversió nova associada al funcionament. Inversió nova. Edificis i altres construccions.

Segon: aquesta autorització té com a finalitat fer front al pagament, per part de la Universitat, de l’import que li correspon liquidar l’any 1999 per la compra del Seminari Menor.

Tercer: si per qualsevol circumstància l’esmentada operació de compravenda del Seminari Menor no es dugués a terme, aquest acord quedaria sense efectes.

S’APROVA:

Primer: autoritzar el rector perquè pugui dur a terme l’adquisició de l’edifici situat a la plaça Sant Domènec núm. 9, conegut com a Seminari Menor.

Segon: l’autorització s’estén per un preu de compra de 378.000.000PTA, a liquidar 139.000.000PTA en el moment de la signatura del contracte de compravenda, 200.000.000PTA a liquidar durant el mes de gener de l’any 2000 i 39.000.000PTA a liquidar a raó de 13.000.000PTA cada any durant els anys 1999, 2000 i 2001.

S’APROVA:

El compte general de l’exercici pressupostari 1998, supeditat a:
L’aprovació del mateix per la propera Junta de Govern
Els resultats de l’auditoria

S’APROVA:

El preu de matrícula del títol propi de Graduat Superior en Gestió i Tècniques de l’Edificació, d’acord amb la proposta feta per la Junta de Govern, de 425.000 PTA/curs (3.075 PTA/crèdit).

S’APROVA:

Els preus de matrícula dels programes de postgrau i màster, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern.

S’APROVA:

Elevar al Departament de la Presidència la sol·licitud d’integració de l’Escola de Turisme a la Universitat de Girona, amb les condicions econòmiques escaients.

S’APROVA:

Primer: desafectar el pavelló prefabricat ubicat al campus Montilivi per a ús de l’Escola Politècnica Superior.

Segon: autoritzar el rector a procedir a la seva alienació d’acord amb allò que estableix l’article 93 del Reglament de Patrimoni de la Generalitat.

S’APROVA:

Primer: desafectar l’ordinador HP Vectra 486/66 VL, amb número de sèrie 3338F15400, destinat al departament de Psicologia, de les seves finalitats de servei públic.

Segon: autoritzar la seva donació a la Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas de Santa Clara (Cuba).

S’APROVA:

Primer: desafectar el vehicle oficial del Rectorat Renault Espace 2.21 DA

Segon: autoritzar la seva donació a títol gratuït al Ministerio de Educación Superio, Dirección de Relaciones Internacionales de Cuba.

>

S’APROVA:

El pressupost de l’estudi de la inserció laboral dels diplomats en Ciències Empresarials, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, per un import màxim de 988.668 PTA, d’acord amb la proposta presentada per la vicerectora de Docència i Estudiants.

S’APROVA:

Primer: autoritzar la incorporació de la Universitat de Girona al Consorci del Campus Agroalimentari de Girona.

Segon: aprovar el projecte d’Estatuts del Consorci Campus Agroalimentari de Girona

Tercer: sol·licitar que el Consell Social quedi representat al Consell de Govern del Consorci amb la integració d’un dels seus consellers com a vocal. Aquesta petició, que no és vinculant per a l’aprovació d’aquesta integració, es fonamenta en l’article 8e) de la nova Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.

S’APROVA:

Primer: sol·licitar al Departament de la Presidència la implantació dels estudis de Llicenciat en Psicopedagogia (2n cicle) a la Universitat de Girona.

Segon: sol·licitar al Departament de la Presidència la implantació dels estudis de Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) a la Universitat de Girona, d’acord amb la programació prevista.

Tercer: adreçar una carta al Comissionat manifestant la preocupació d’aquest Consell per la implantació urgent del segon cicle dels estudis de Ciència i Tecnologia dels Aliments.