Consell Social

1/99

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

1/99, de 25 de gener de 1999


S’APROVA:
Prorrogar el pressupost 1998 del Consell Social per a l’exercici 1999, per tal que, una vegada constituït, el proper Consell Social pugui aprovar el pressupost definitiu per a l’any 1999.


S’APROVA:
Per majoria absoluta, amb 19 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció:
El pressupost 1999 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern i amb les esmenes a l’articulat per tal d’adaptar-lo a la Llei 16/98 de 28 de desembre de 1998.


S’APROVEN:
Els preus de matrícula de programes de postgrau, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern en la sessió núm. 9/98, de 5 de novembre de 1998.


S’APROVA:

Primer: Autoritzar la inversió plurianual, per un import total de 39.777.560 PTA, per a l’adquisició, a l’empresa Oficina de Cooperación Universitaria SA, dels programes informàtics Àgora i Acadèmia i també la contractació de l’assistència tècnica i càrrega de les dades corresponents, tant dels programes esmentats com del programa Hòminis

Segon: Els imports plurianuals seran els següents:
Per a l’any 1999 19.888.780 PTA
Per a l’any 2000 19.888.780 PTA

Tercer: La inversió es durà a terme amb càrrec a l’aplicació pressupostària 620.04 Inversions reals. Equip per a processament d’informació.

Quart: A fi que aquest acord sigui executiu haurà de ser assumit per la Junta de Govern, en el plenari que tindrà lloc el dia 28 de gener de 1999.


S’APROVA:
Proposar al Departament de la Presidència, d’acord amb la Junta de Govern, la implantació a la Universitat de Girona dels estudis d’Economia per al curs 1999-2000.


S’APROVA:
No pronunciar-se respecte de la sol·licitud de suport elevada per l’alcalde de Figueres envers el traçat ferroviari atès que:


1. No està en les funcions, atribucions ni finalitats dels consells socials el deliberar sobre aquests temes.
2. Manquen suficients elements de judici. Atès que les propostes del traçat són múltiples, manifestar-se seria delicat i objecte d’opinions diverses ja que l’elecció d’un traçat,
3. provablement, sempre fóra en detriment d’interessos d’altri.
4.Comunicar-ho a l’interessat.S’APROVA:

Proposar al Departament de la Presidència, d’acord amb la Junta de Govern, la creació de l’Institut de Recerca IMA-UdG, elevant la memòria de creació aprovada pel Consell Social en la sessió 4/98 de 6 de juliol de 1998, i els seus annexos aprovats en aquest plenari.


S’APROVA:

1. Adherir-se al comunicat fet pel rectorat de la UdG arran dels fets ocorreguts al Campus de Bellaterra el dia 14 de gener.
2. Adreçar una carta de suport al rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.

S’APROVA:

Resoldre positivament la sol·licitud de col·laboració presentada pel doctor Josep-Maria Terricabras, adjunt responsable d’Accés de la UdG, en les sessions informatives que es vénen realitzant cada any, conjuntament entre el Rectorat i el Consell Social, per donar a conèixer la UdG en 6 ciutats d’aquestes comarques:


1. Finançar, fins a 400.000PTA, l’ organització de les sessions. En el cas que les despeses fossin inferiors a l’import indicat, s’ajustaria a la baixa, la quantitat inicialment reservada.
2. Destinar un membre del Consell per tal que intervingui en les sessions fent una breu presentació del sentit i dels objectius del Consell a la Universitat.
3. Comunicar-ho a l’interessat.