Consell Social

5/01

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

5/01, de 18 d'octubre de 2001

S’APROVA:

Autoritzar el rector a negociar i tancar els acords amb l’Ajuntament de Girona, sobre la compra d’un solar a la zona de la ‘Creueta’ per un import de 130.000.000 PTA, que acompleixi les condicions d’edificabilitat expressades per la Comissió de Contractació i Patrimoni, i aleshores el Consell Social, en sessió extraordinària si s’escau, sotmetrà a aprovació l’adquisició de l’esmentada propietat.
 

S’APROVA:

Acceptar la cessió gratuïta de l’Ajuntament de Salt d’un terreny de 11.015 m2 destinat a l’ús de serveis educatius superiors, supeditat a l’aprovació de la Junta de Govern de la Universitat de Girona, i a la ratificació en la propera sessió del Ple del Consell Social.
 
S’APROVA:
  • Acceptar la redacció d’una proposta d’estatuts de la fundació que gestionarà el Parc Científic i Tecnològic presentada per la Comissió gestora del parc científic i tecnològic del consell social.
  • Contractar els serveis del Sr. Ferran Busquet, expert en l’entorn jurídic de les fundacions, per redactar els estatuts que regiran el parc científic i tecnològic de Girona, Fundació privada. El 50% de l’import (900 €) seran satisfets pel Consell Social, i un import també de 900 € (50%) serà aportat per la Universitat de Girona.
  • Contractar els serveis d’un expert capacitat en temàtica de Parcs Científics i Tecnològics per assessorar en el projecte de definició i funcionament del parc científic i tecnològic de Girona, Fundació privada. El Consell Social col.laborarà amb el seu finançament subjecte a l’existència de crèdit suficient.

S’APROVA:

Que la nova seu del Consell Social de la Universitat de Girona al Carrer Alemanys tingui una de les dues distribucions següents:
  1.  Primera planta dels immobles del Carrer Alemanys 16 i 14 amb un total de 338 m2 útils. 
  2. Plantes primera i segona de l’edifici del Carrer Alemanys 16, amb un total de 336 m2 útils.
 

S'APROVA:

  1. La desadscripció de l’Escola Oficial de Turisme, com a conseqüència de la integració d’aquest Centre a la Universitat.
  2. Que un cop integrada a la Universitat de Girona, l’Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya passarà a denominar-se Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona. 
  3. La impartició dels estudis conduents a l’obtenció del títol de Diplomat en Turisme a l’Escola integrada a la Universitat de Girona.