Consell Social

3/01

3/01, de 10 de maig de 2001

S'APROVA:

  • Respondre la carta adreçada pel Consell d’Estudiants i la carta adreçada pel Dr. Brusi en representació del Consell de Govern de la Facultat de Ciències en el sentit que:
El Consell no ha rebut cap proposta d’acord respecte la implantació de l’estudi propi de Graduat Superior en Enginyeria Ambiental i que en el moment que això es produeixi garanteix la màxima legalitat en el procés de presa de decisions dels òrgans de govern de la UdG. Que pel que fa al procediment del Consell Social, la Comissió de Programació i Gestió valorarà totes les propostes d’acord que li pertoca legalment per sotmetre-les a l’aprovació del Ple.
 
  • Recomanar al Rectorat que:
El nou estudi s’assigni a la Facultat o a l’Escola que es cregui més convenient en base a criteris d’aprofitament i qualitat per a la UdG. Que es donin els aclariments oportuns als estudiants per dissipar les dubtes originades, bàsicament als estudiants de la Llicenciatura de Ciències Ambientals, per la imminent implantació del nou estudi propi.
 
  • Demanar als representants dels estudiants que:
Recomanin als seus companys representants en els òrgans de govern que assisteixin a totes les convocatòries dels òrgans, que participin i que s’impliquin perquè és la bases per a la informació a la resta dels estudiants i la garantia de la seva participació.
 

 

S’APROVA:

L’adscripció de l’Escola Universitària de Terrassa, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern.
 

 

S’APROVA:

L’autorització per impartir el títol propi de Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia, el seu pressupost, el preu de matrícula i el conveni per a la vinculació de l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia, d’acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern.
 

 

S’APROVA per unanimitat, amb una abstenció:

Autoritzar les tres Transferències de crèdit amb expedient núm.: 58/01, 59/01 i 60/01 amb la introducció de l’esmena següent al text del motiu de la sol·licitud:
Substituir des d’allà on diu: "…, amb la finalitat de fer possible…" fins al final del text, per:
"… per endegar projectes d’innovació relacionats amb les noves tecnologies i per afavorir l’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives especials.
 

S’APROVA per assentiment:

Que una vegada confirmada la disponibilitat econòmica en el pressupost 2001 del Consell, es concedirà l’aportació econòmica al PAE-1 sota les condicions que s’indiquen a continuació i es procedirà de la mateixa manera quan es confirmi la disponibilitat en el pressupost 2002.
  • - Distinció del Consell Social a la Qualitat i a la Innovació Docents: Que la Comissió de Programació i Gestió i la Vicerectora de Docència i Estudiants Dra. Pilar Monreal, actuïn conjuntament per a establir les bases del concurs, la data de convocatòria i la garantia de màxima difusió. Així com els aspectes que afecten la gestió econòmica i la disponibilitat del 1.000.000 PTA aprovat per a la Distinció.
  • - Pel que fa als dos projectes: Progrés de la millora de l’atenció tutorial als estudiants de primer curs de la Facultat de Dret - Tutories personalitzades als estudiants de primer curs a les titulacions d’EI, ETIEI, ETIQ i ETIM de l’EPS: Que la vicerectora quantifiqui l’import que correspon al pressupost 2001 i que en el moment en que justifiqui la despesa s’executarà la transferència de crèdit corresponent al centre de cost indicat.
  • - Que les 600.000 PTA pressupostades en Tutories personalitzades als estudiants de primer curs a les titulacions d’EI, ETIEI, ETIQ i ETIM de l’EPS, per a la el.laboració de material formatiu d’orientació i de suport per al desenvolupament de la tasca tutorial, han estat sol·licitades tant al DURSI com al Consell Social, no seran concedides pel Consell en el supòsit que ho fossin pel DURSI.