Consell Social

2/01

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

2/01, de 26 de març de 2001

S'APROVA:

Modificar el Reglament d'Organització i de Funcionament del Consell Social a la Disposició Transitòria Única, allà on diu: "…dos mesos abans de complir-se dos anys…" ha de dir "…dos mesos abans de complir-se quatre..."
 

S'APROVA, amb 13 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció:

Autoritzar el rector per la compra de participacions socials per valor de 500.000 PTA de la spin-off AGENTS-INSIDE, SA (5% del capital).
 

S'APROVA:

1. Crear la Comissió del Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
2. Nomenar president de la Comissió el senyor Salvador Carrera.
 

S’APROVA:

1. Col·laborar econòmicament en la totalitat de les despeses dels premis universitat de Girona a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat amb un import d'1.489.347 PTA, que passaran a denominar-se PREMIS CONSELL SOCIAL DE LA UdG A TREBALLS DE RECERCA D'ESTUDIANTS DE BATXILLERAT.
2. Comunicar-ho a l'interessat.
 

S’APROVA:

1. Resoldre positivament la sol·licitud de col·laboració presentada pel director del Departament d'Empresa, Dr. Joaquim Rabaseda i cofinançar fins a 350.000 PTA, el llibre-recull de la II JORNADA DE TRABAJO SOBRE CONSOLIDACIÓN CONTABLE.

2. Comunicar-ho a l'interessat.
 

S’APROVA:

1. Resoldre positivament la sol·licitud de col·laboració presentada per l'Associació d'Estudiants d'Industrials i cofinançar fins a 500.000 PTA, per la segona edició del Fòrum d'Empreses.

2. Comunicar-ho a l'interessat.
 

S’APROVA, per majoria absoluta, amb 16 vots a favor i 2 en contra:

El pressupost 2001 de la Universitat de Girona, d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern el dia 22 de març de 2001".
 

S’APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern la implantació i desenvolupament dels ESTUDIS DE LLICENCIAT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS (2N CICLE) a la Universitat de Girona.
 

S’APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern l'adscripció a la Universitat de Girona del centre docent d'ensenyament superior ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES DE GIRONA.
 

S’APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern la implantació a la Universitat de Girona de la LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES.
 

S’APROVA:

Proposar al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d'acord amb la Junta de Govern la implantació i desenvolupament dels ESTUDIS DE LLICENCIAT EN FILOLOGIA ROMÀNICA (2N CICLE) a la Universitat de Girona.