Consell Social

5/02

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

5/02, de 1 d'octubre de 2002

S’APROVA per unanimitat:

Nomenar, a proposta del president, el Sr. Lluís Busquet i Ruhí com a vicepresident del Consell Social de la Universitat de Girona.

S’APROVA per unanimitat:

Nomenar, a proposta del president, el Sr. Lluís Rovira i Pato com a secretari del Consell Social de la Universitat de Girona.

 
S’APROVA:

Finançar, amb càrrec al pressupost del Consell Social, les despeses de construcció i ubicació de l’estand de la Universitat de Girona a la Fira de Mostres 2002, d’acord amb la proposta del Vicerectorat de Relacions amb l’Exterior.

 
S’APROVA:

Modificar la composició de la comissió de Contractació i Patrimoni del Consell Social, a proposta del president i amb el vist-i-plau del president de l’esmentada comissió, essent substituït el Sr. Salvador Carrera pel Sr. Lluís Busquet.

 
S’APROVA, per unanimitat:

La liquidació econòmica del pressupost del Consell Social de l’exercici 2001 d’acord amb la proposta elevada per la secretaria del Consell Social.

 
S'APROVA, per unanimitat: 

El balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de 2001 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, havent estat prèviament informats del resultat de l’informe d’auditoria del Compte general 2001 de la Universitat de Girona.

S'APROVA, per unanimitat:       

El pressupost 2002 de la Universitat de Girona, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

S'APROVA:       

Desafectar els edificis prefabricats, mòduls M-1, M-2 i M-3  ubicats al campus de Montilivi, de la seva funció, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern.

 
S'APROVA:    

Autoritzar al rector perquè, en nom de la Universitat de Girona, prengui l’acord d’adquisició de participacions socials en l’ampliació de capital de la societat INVERTEC, per un valor de 25.000 €.

S’APROVA:

Establir que l’acord de modificació de la relació de llocs de treball, referent exclusivament a la Secretaria del Consell Social, pres en la sessió 3/02 de 8 de juliol de 2002, s’executi a partir de la data d’1 de setembre de 2002.