Consell Social

3/02

3/02, de 8 de juliol de 2002

S’APROVA:

La proposta d’ajornar fins al proper ple l’informe del síndic en funcions.

S’APROVA:
Crear les condicions adequades, abans de finalitzar l’any 2002, per facilitar una trobada d’ex-estudiants que autoconstitueixin una associació d’ex-alumnes de la UdG.
 

S'APROVA:

La modificació de la Relació de Llocs de Treball següent:

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

ASSESSORIA JURÍDICA

Cap de la Unitat

1

25

A

17.871,6

C

E

Llic. Dret

Tècnica

Tècnic jurídic

2

22

A

4.711,08

C

P

Llic. Dret

Tècnica

Administratiu

1

14

C

3.490,68

C

P

Adm.

Auxiliar administratiu

1

14

D

3.938,64

C

P

Aux. Adm.

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

UNITAT DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIU I REGISTRE

Cap de la Unitat

1

25

A

17.871,6

C

E

Fac.Arx. Bibl./Arx

Secció de Gestió Documental i Arxiu

Tècnic superior

1

22

A

4.711,08

C

P

Fac. rx. Bibl./Arx

Tècnic de grau mig

1

18

B

3.596,88

C

P

Aj. Arx. Bibl./Arx

Auxiliar administratiu

1

14

D

3.938,64

C

P

Aux. Adm. 

Secció de Registre

Cap de l’Oficina Central de Reg.

1

22

C

4.779,84

C

P

Adm.

Auxiliar administratiu

1

14

D

3.938,64

C

P

Aux. Adm.

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

ÀREA D’ESTUDIS TÈCNICS

ADMINISTRACIÓ DE LÀREA D’ESTUDIS

Consergeria

Auxiliar de serveis

1

10

E

5.155,32

C

P

Aux. Serveis

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

OFICINA DE SALUT LABORAL

Cap de l’Oficina

1

26

A

17.864,04

C

E

Tècnica

Tècnic superior

1

24

B

6.965,16

C

P

Gestió

Tècnic superior

1

u)

3

740,4

C

P

Administratiu

1

14

C

3.490,68

C

P

Adm.

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

SERVEI D’OFICINA TÈCNICA I MANTENIMENT

Cap del Servei

1

c)

1

16.645,2

C

E

Arq./Eng./Capacitat provada

Responsable administratiu i econòmic

1

18

C

4.055,52

C

P

Adm.

Auxiliar administratiu

1

14

D

3.938,64

C

P

Aux. Adm.

Secció de supervisió de Projectes i Obres de reformes, Ampliacions i Millores

Tècnic de Supervisió de Projectes i Obres RAM

1

g)

2

7.702,32

C

P

Adjunt d'obres

1

p)

2

1.864,8

C

P

Arq. Tècnic

Delineant

1

t)

4

868,8

C

P

Secció de gestió d’instal.lacions tècniques d’edificis i seguretat

Tècnic en equips de gestió d’instal.lacions

1

p)

3

1.864,8

C

P

Secció de manteniment de campus

Encarregat de manteniment de campus Montilivi

1

p)

2

1.864,8

C

P

Encarregat de Manteniment de campus Barri Vell i Emili Grahit

1

p)

3

1.864,8

C

P

Tècnic especialitzat de manteniment

4

t)

3

868,8

C

P

Ajudant de taller de manteniment

1

t)

4

868,8

C

P

SERVEI DE GESTIÓ D’INVERSIONS EN INFRASTRUCTURES IMMOBILIÀRIES

Cap del servei

1

c)

1

16.645,2

C

E

Arq./Enginyer

Responsable administratiu

1

18

C

4.055,52

C

P

Adm.

 
 
S’APROVA per unanimitat,
 
1.-Proposar al DURSI la candidatura del Dr. Joan Miró Ametller, Departament de Química de la Universitat de Girona, per optar a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.  
2.-Comunicar-ho al DURSI el més aviat possible.
 
 
S’APROVA:
 
Ratificar com a membres del Consell de Govern de la Universitat de Girona, d’acord amb l’article 15.2 de la Ley Orgànica de Universidades de 26 de desembre de 2001, als següents membres del Consell Social, que no pertanyen a la comunitat universitària: 
 
·        Sr. Lluís Busquet Ruhí
·        Sr. Salvador Carrera Comes
·        Sr. Andreu Otero Triola
 
 
S’APROVA:
 
·Distribuir les 20 beques beques-col.laboració per al curs 2002-2003 per a tasques de recerca dels alumnes de darrer curs de segon cicle que col·laborin amb un departament, finançades pel MECD, de la següent manera:
 
Fac. CC. Educació              4
Fac. Lletres                        4
Fac. Ciències                      4
Fac. Dret                            2
Escola Politec. Superior       3
Fac. CC. Econ. I Empres.     3
 
· Comunicar-ho al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 
 
S’APROVA:
 
Delegar a la Comissió de Control de Comptes perquè valori les 3 ofertes d’empreses d’auditoria presentades per desenvolupar l’auditoria 2002 del compte general de la UdG, i per prendre l’acord d’encarregar l’auditoria esmentada que s’iniciarà el setembre de 2002. 
 
 
S’APROVA:
 
Acceptar la cessió gratuïta d’una parcel·la de 7.741,17 m2 per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la Universitat de Girona, lliure de càrregues i gravàmens, per acord del ple de l’Ajuntament del dia 20 de desembre de 2001. 
 
 
S’APROVA:
 
Designar els senyors Lluís Busquet Ruhí i Xavier Vilanova Clé com a representants del Consell Social al Patronat de la Fundació Privada Universitat de Girona: Innovació i Formació.
 
 
S’APROVA:
 
Establir les bases de les Distincions del Consell Social d’acord amb el text següent:
 
Distincions del Consell Social
 
Article 1. Creació
1.-El Consell Social crea la Distinció del consell Social de la Universitat de Girona per distingir a persones naturals o jurídiques que, per llurs mèrits, hagin contribuït de manera significativa al desenvolupament o millora de la Universitat de Girona, i de la seva relació amb l’entorn.
2.-Es defineixen dues modalitats de Distinció del Consell Social, en funció dels mèrits valorats:
·        Màxima Distinció del Consell Social (amb motius d’or)
·        Distinció del Consell Social (amb motius elaborats amb d’altres materials)
3.-La distinció es podrà fer, si escau, a títol pòstum
 
Article 2. Disseny i composició
1.-La distinció està composada per una joia i un diploma que especifiqui els principals mèrits que han portat a la persona o institució a ser distingida.
 
Article 3. Atorgament
1.-La distinció serà acordada en sessió plenària del consell social, a proposta del president
 
Article 4. Exposició del diploma
1.-El consell social exposarà a la seva seu una còpia dels diplomes lliurats als distingits. 
 
 
S’APROVA:
 
·Atorgar la màxima Distinció del Consell Social al Dr. Josep Maria Nadal pels seus mèrits i contribució al desenvolupament i millora de la Universitat de Girona i de la seva relació amb l’entorn.
 
·Comunicar-ho al Dr. Josep Maria Nadal
 
S’APROVA:

Tramitar una pòlissa d’assegurança de vida als membres del Consell Social.

S’APROVA:

Incrementar el pagament de les assistències a les reunions dels membres del Consell Social a 125€,  a partir de l’1 de setembre de 2002.

S’APROVA:

Modificar la relació de llocs de treball segons la taula següent:
 

 

PLAÇA

Nbre.

Destí

Grup

C.Específic

Prov.

Hor.

Títol

Observ.

Escala/Grup

SECRETARIA DEL CONSELL SOCIAL

Secretari

1

25a

A

19.404

L

E

Eventual

Tècnica

Secretari President Consell Social i Consellers

1

22a

C

8.988,48

L

E

Adm.

Administratiu

1

14

C

3.490,68

C

P

Adm.

Auxilar administratiu

1

14

D

3.938,64

C

P

Aux. Adm.