Consell Social

1/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

1/03, de 17 de febrer de 2003

S’APROVA:

· Atorgar la màxima Distinció del Consell Social al Sr. Jaume Casademont Perafita pels seus mèrits i contribució al desenvolupament i millora de la Universitat de Girona i de la seva relació amb l’entorn, en la seva etapa de president del Consell Social.

·Comunicar-ho al Sr. Jaume Casademont i Perafita.
 

S’APROVA:  

Designar al Sr. Sebastià Alegre, a proposta del president, com a membre per a la Comissió de planificació i seguiment del projecte d’avaluació de la inserció dels graduats al món laboral (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

 
S’APROVA:  

Autoritzar el Rector a acceptar un dret de superfície d’un solar de 3.325 m2 (finca 5618 de Girona, Sec. 4a, segregada) lliure de càrregues, al Campus de Montilivi, per part de l’Ajuntament de Girona segons acord del ple, en sessió ordinària, de 5 de març de 2002, amb destinació a l’ampliació de la infrastructura i serveis universitaris.

S'APROVA: 

Autoritzar el Rector a acceptar un dret de superfície d’una finca de 80 m2 , situada al carrer Alemanys núm. 18, al Barri Vell de Girona, per part de l’Ajuntament de Girona segons acord del ple, en sessió ordinària, de 5 de març de 2002, amb destinació a l’ampliació dels serveis universitaris en el Campus Barri Vell.  Té façana a la Pujada del carrer Alemanys; Sud, amb murallla de la ciutat; Est, amb resta de finca de propietat de l’Ajuntament de Girona, i Oest, amb finca propietat de la Universitat de Girona.

S’APROVA:

A proposta del Consell de Govern, el finançament de les despeses de caràcter plurianual de la UdG d’acord amb l’Addenda al conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2001-2003 que es transcriu a continuació:
 
"Addenda al conveni específic d’inversions entre el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i la Universitat de Girona amb data 12 de desembre de 2001. 
A Barcelona, 14 de desembre de 2002
REUNITS:
D’una part, l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que actua en virtut de les funcions que té encomanades pel Decret 127/2000 de 3 d’abril.
D’una altra part, l’Excm. i Magfc. Sr. Joan Batlle i Grabulosa, Rector de la Universitat de Girona, que actua en virtut del que estableix el Decret 96/2002 de 19 de març.
 
EXPOSEN:
  1. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 12 de juny de 2001, va aprovar el Pla Plurianual d’Inversions Universitàries per al període 2001-2006, en el qual s’establia que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) i cadascuna de les universitats formalitzaran uns convenis específics d’inversions, revisables al llarg del període de la seva execució, on s’hi especificaran els detalls tècnics corresponents al respectiu Pla d’Inversions.
  2. Que amb data 12 de desembre de 2001 es va signar, entre el DURSI i la Universitat de Girona (UDG) el conveni específic d’inversions de la Universitat de Girona per al període 2001-2003.
  3. Que amb data 25 de setembre de 2002 la Universitat de Girona ha sol·licitat davant el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació l’autorització d’una redistribució pel que fa a les inversions de diversos projectes inclosos en l’anualitat 2002 de l’esmentat Conveni Específic d’Inversions.
  4. Que l’esmentada redistribució d’import suposa traspassar 270.000 euros de l’actuació “Actuacions Campus Montilivi (urbanització, serveis comuns) i altres” de l’objectiu 2 del Conveni Específic d’Inversions a l’objectiu 1 del mateix. L’actuació objecte de minoració: “Actuacions Campus Montilivi (urbanització, serveis comuns) i altres” es correspon amb l’actuació “Altres actuacions campus Montilivi (serveis comuns, urbanització) del Pla Plurianual d’Inversions, reposició i manteniment de les universitats públiques catalanes per al període 2001-2006, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data de 12 de juny de 2001.
  5. Que la clàusula 11ª del Conveni Específic d’Inversions 2001-2003 preveu la possibilitat de revisió del mateix.
 En virtut d’això, les parts,
 
ACORDEN:
 
I.La Universitat de Girona podrà traspassar 270.000 euros de l’actuació “Actuacions Campus Montilivi (urbanització, serveis comuns) i altres” de l’objectiu 2 del Conveni Específic d’Inversions a l’objectiu 1 del mateix.
 
II.En l’annex 1 de la present addenda es presenta un quadre resum de la previsió final d’actuacions a realitzar per la Universitat de Girona durant el període 2001-2003.
 
III. En l’annex 2 de la present addenda es detallen les actuacions corresponents a l’objectiu 1 que la Universitat de Girona efectuarà durant l’any 2002.
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
 
 
     El Conseller d’Universitats                                              El Rector de la Universitat
     Recerca i Societat de la Informació                                 de Girona
 
 
Andreu Mas-Colell                                                           Joan Batlle i Grabulosa
 
 
            
annex 1                                         annex 2
 
 

S’APROVA:

Ratificar les despeses de finançament d’accions específiques de la Universitat de Girona, amb càrrec a centres de cost del Consell Social, segons la descripció següent: 

·         Conveni TVGirona “De Campus”                   34.860,32€
·         Saló de l’Ensenyament                                 20.302,53€
·         Cofinançament estand de Fires                     12.020,24€
·         Cofinançament Beques Erasmus                   30.000,00€
·         Finançament beques Botet i Sisó                   30.000,00€
 
 
S’APROVA:

Canviar de nom la fins ara Facultat de Ciències de l’Educació, de la Universitat de Girona, que ara passa a denominar-se Facultat d’Educació i Psicologia, a proposta del Consell de Govern.

S’APROVA:

· Establir una tarifa de 600€ anuals, durant l’any 2003, per a la utilització del servei de biblioteques de la Universitat de Girona a satisfer pels Col·legis Professionals que en facin ús.
· Comunicar-ho als interessats”