Consell Social

1nc/04

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

1nc/04, de 28 de maig de 2004

S’APROVA:

Crear les comissions que es detallen a continuació, les qual estaran formades pels membres següents:

Comissió de Programació i Gestió:
President: Miquel Matas
Vocals: Joan Carles Girauta i Ramon Moreno
Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni:
President: Manel Serra
Vocals: Salvador Carrera i Miquel Amorós
Comissió de Comunitat Universitària:
President: Pepita Perich
Vocals: Albert Bou, Dolors Bassa, Santi Cots i Miquel Amorós
Comissió Permanent:
President: Albert Bou
Vocals: Joan Batlle, Josep Oriol Llebot, Miquel Amorós, Miquel Matas, Manel Serra i Pepita Perich.

S’APROVA:

1. Delegar a la Comissió de Programació i Gestió les funcions previstes a l’article 88, apartats d), e), f) i g) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 2. Delegar a la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni les funcions previstes a l’article 89, apartats a), b), d), e), g), h), i), j), k) i l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 3. Delegar a la Comissió de Comunitat Universitària les funcions previstes a l’article 90, apartats b), c), d), e), f), g), h), i), j) i k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

 4. Les comissions podran elevar al Ple aquells assumptes que considerin que, per la seva importància o especificat, convindria que la resolució recaigués en el Plenari, adjuntant sempre  un informe en el sentit que es consideri oportú.
 

 S’APROVA:

Designar membres representants del Consell de Social al Consell de Govern de la Universitat de Girona els senyors: Albert Bou, Miquel Matas i Manel Serra.

 S’APROVA:

Designar els membres del Consell Social següents com a integrants de les comissions que s’esmenten:

Comissió d’Avaluació de la UdG: Sra. Dolors Bassa
Comissió de Revisió de Plans d’Estudis: Sra. Dolors Bassa
Comissió de  Beques: Sra. Pepita Perich
Comissió de Campus: Sr. Miquel Matas.