Consell Social

1/04

1/04, 16 de febrer de 2004

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 4.600 € a l’Oficina de Relacions Exteriors de la UdG per a l’organització de les jornades d’internacionalització 2003-2004.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 2.520 € per finançar una part de les despeses de les Jornades Aplicades d’Anàlisi Geogràfica i d’Estadística Espacial.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 4.800 € per finançar una part de les despeses del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 3.500 € per finançar una part de la revista del V Fòrum Industrial 2004, organitzat per l’Associació d’Estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 2.000 € per finançar una part de les despeses ocasionades per la participació de la competició de vehicles de baix consum entre universitats a Nogaro (França), projecte Eco Shell Marathon del Grup de Recerca d’Enginyeria de Fluids i Transports, del departament d’EMCI de la UdG.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 3.000 € per a la difusió del díptic que finança el Vicerectorat d’Estudiants per impulsar l’Associació Postscriptum d’exestudiants de la UdG.

En el cas que el cost de l’esmentada difusió sigui inferior a l’import de l’ajut,  s’autoritza a aplicar la diferència a altres despeses de l’Associació ja esmentada, amb la corresponent comunicació al Consell Social de la seva última destinació.

S’APROVA:

La concessió d’un ajut de 1.000 € per finançar la construcció d’una pàgina web que reculli l’activitat generada pel Comitè Assessor.

L’ajut es transferirà al centre de cost del Servei de Publicacions.

S’APROVA:

1. Finançar la II convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 2004 per un import de 30.000 €.

2. Aquest és un finançament extraordinari que s’atorga per segona i última vegada des de el Consell Social.

S’APROVA:

Ratificar l’acord pres en el Ple 3/03, de 19 de maig, en fer una aportació a les obres de rehabilitació de l’edifici carrer Alemanys, 14, amb un import màxim de 150.250 €.

Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de que es conegui el pressupost i es materialitzi el projecte.

S’APROVA:

Fer una aportació de 30.000 € per les obres de rehabilitació de l’edifici carrer Alemanys, 14 complementària.

Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de que es conegui el pressupost i es materialitzi el projecte.

S’APROVA:

Fer una aportació de 24.000 € per gestionar la informatització del catàleg del Bisbat de Girona.

Diferir aquesta aportació distribuïda per anualitats des de 2005 a 2008, condicionada a la signatura del conveni entre el Bisbat i la UdG.

S’APROVA:

Fer una aportació de caràcter excepcional i per atendre l’objectiu predeterminat i no recorrent de 30.000 € al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

Fer la corresponent reserva de crèdit en espera de la memòria econòmica de la destinació de l’ajut , per part del Director General del Parc.

S’APROVA:

 La liquidació provisional de l’exercici 2003 del pressupost del Consell Social, document que s’annexa a l’acta com a annex núm. 2, condicionat a la presentació, en el seu moment, del detall d’ingressos i despeses de l’exercici esmentat.
 
S’APROVA:
 
 1.   L’avantprojecte del pressupost 2004 del Consell Social , document que s’annexa a l’acta com a annex núm.  3, per un import equilibrat de 437.705,09 €.

 2.   Trametre a la gerència de la UdG, l’esmentat projecte per tal de que sigui incorporat al pressupost consolidat de la UdG.

S’APROVA:

1. Nomenar a proposta del rector, un cop escoltat el Consell de Govern, al Senyor Joan Miró Ametller, com a Síndic de la Universitat de Girona. En conseqüència es produeix el cessament del Sr. Josep Vila com a síndic de la UdG.
2. Acceptar les condicions econòmiques exposades pel gerent, que són les següents:
a) Manteniment de les seves retribucions actuals, com a professor titular de la UdG, inclosos els complements de recerca, docència i triennis assolits.
b) El complement equivalent al de vicerector. 

3. Comunicar-ho a l’interessat i a la comunitat universitària a través del rectorat.

S’APROVA:

Sol·licitar al Departament d’Universitats, recerca i societat de la informació de la Generalitat de Catalunya, l’autorització per tal que es pugui impartir l’ensenyament de la Llicenciatura en Criminologia (2n cicle) per al curs 2004/2005, d’acord amb la corresponent memòria i el pla d’estudis.