Consell Social

3/05

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

3/05, de 21 de novembre de 2005

S’APROVA: 

Designar el senyor Santiago Cots, com a representant del PAS, membre de la Comissió de Comunitat Universitària.

S’APROVA:

Proposar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, d’acord amb l’informe favorable del Consell de Govern 11/05 de 10 de novembre de 2005, la implantació dels Programes Oficials de Postgrau que han d’iniciar les activitats el curs 2006-2007, així com la proposta d’estudis inclosos en cada un dels POPs,  i el document marc que els acompanya. 

 
 
S’APROVA:
 
La participació de la Universitat de Girona en la creació de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, Fundació Privada, com a patró nat o constituent, fundació que es regirà pels estatuts que s’annexen a l’acta com a annex núm. 2.
 
Annex: estatuts
 
  
S’APROVA:
 
La participació de la Universitat de Girona en la creació del Centre Tecnològic en Noves Tecnologies i Processos de l’Alimentació, Fundació Privada, com a patró nat o  constituent, fundació que es regirà pels estatuts que s’annexen a l’acta com a annex núm. 3.
 

Annex: estatuts

S’APROVA:

La participació de la Universitat de Girona en la creació de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada, com a patró nat o constituent, fundació que es regirà pels estatuts que s’annexen a l’acta com a annex núm. 4.

Annex: estatuts
 
 
S’APROVA:
 
1.Aprovar el canvi de destí dels romanents del Consell Social previstos per finançar la rehabilitació de l’edifici d’Alemanys, 14 a la contractació dels serveis necessaris per realitzar l’inventari de la Universitat, per una quantitat inicial de 112.500 euros.
 
2.Els romanents restants seran incorporats a la resta de romanents genèrics del Consell Social i la Comissió Econòmica serà la responsable de proposar-ne el  destí.