Consell Social

2/05

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

2/05, de 21 d'abril de 2005

S’APROVA:

El pressupost per a l’any 2005 de la Universitat de Girona per un total equilibrat de 82.240.345 euros en ingressos i despeses amb les bases d’execució i annexos adjunts, tal i com fou estudiat i analitzat en la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni EPP2/05, de 13 d’abril.

S’APROVA:

La liquidació de l’exercici 2003 del pressupost del Consell Social.

 

S’APROVA:

a) La liquidació del pressupost de l’exercici 2003 de la Universitat de Girona.
b) Donar conformitat al balanç i la memòria econòmica i el compte de resultats presentats en el seu moment, acceptant l’observació formulada en el dictamen de l’auditoria en el sentit que cal l’aplicació estricta del Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques de Catalunya.
 

S’APROVA:

La modificació de la Relació de Llocs de Treball com a conseqüència de la seva actualització tècnica i com a conseqüència del conjunt d’accions de millora i promoció adreçades al personal d’administració i serveis funcionari de la UdG, d’acord amb l’annex adjunt.

Annex: Relació de llocs de treball