Consell Social

1/07, de 14 de juny de 2007

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

1/07, de 14 de juny de 2007

S’APROVA:
 
Proposar al Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, la desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme ESMA segons estableix el conveni signat el 31 de gener de 2007, que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 2.
 
 
S’APROVA:
 
Primer. Pel que fa a l’ús de les bases de dades i la difusió de la informació dels estudis d’inserció laboral:
 
 • Fer disponible la totalitat de la base de dades d’inserció laboral per part dels Consells Socials / Universitats.
 • Fer disponible els informes segregats per universitat per àrea, subàrea i ensenyament.
 • Integrar la base de dades d’inserció laboral a UNEIX.
 • Cessió de la base de dades a la comunitat científica de les 7 universitats que han participat a l’estudi, sense identificar les universitats, d’acord amb un compromís de publicació i revertir-ho a AQU Catalunya i als Consells Socials.
 
Segon. Pel que fa als propers estudis d’inserció laboral,
 
 • Cofinançar amb 18.000€ , conjuntament amb la resta de Consells Socials, la 3a edició de l’estudis sobre la inserció laboral d’aquests estudis sobre la promoció del 2004. d’acord amb el pressupost estimat següent:

Nombre de titulats (curs 2003-04)21.989
Mostra estimada de graduats11.500
Nombre de doctors (promoció 2002-03 i 2003-04)2.306
Mostra total estimada13.500
Preu unitari13€
Total del cost pressupostat175.500€
Aportació per part dels consells socials126.000€
Aportació per part d'AQU Catalunya49.500€
 
 
La Col·laboració entre AQU Catalunya, la Universitat de Girona i el seu Consell Social per a la realització d’aquest estudi es regirà per un conveni que signaran aquestes entitats.
 
 • Integrar el primer estudi d’inserció laboral dels doctors en aquest estudi.
 
Tercer.
 
 • Crear un grup de treball per a analitzar els aspectes següents:
 
·  L’interès de la creació d’una borsa de treball comuna pel sistema universitari públic català. AQU Catalunya actuaria com a incentivador inicial per a promoure’n la generació sota l’organisme formal que es cregui pertinent.
 
·  L’interès d’un observatori a partir de les dades ja existents que les ofereixi de manera pública. Per exemple: estudis d’equitat en l’accés (repartiment social de l’educació superior), gènere i condicions socials en la progressió dels estudis, o informe d’ocupació en base del perfil social dels graduats.
 
 
S’APROVA:
 
El balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 de la Universitat de Girona, havent estat feta prèviament l’auditoria per l’empresa KPMG Auditors, SL.
 
En virtut del que preveu l’article 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, trametre al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa el resultat de l’auditoria de l’exercici 2005 perquè els lliuri a la Sindicatura de Comptes.

 
S’APROVA:
 
La liquidació de l’exercici 2006 del pressupost del Consell Social de la Universitat de Girona.
 
 
S’APROVA:
 
El pressupost per a l’exercici 2007 del Consell Social de la UdG per un total equilibrat de 464.496,14 € (quatre-cents seixanta quatre mil quatre cents noranta-sis euros amb catorce cèntims).
 
Trametre aquest pressupost detallat per capítols i articles a la Gerència de la Universitat de Girona, per què sigui inclòs en el pressupost consolidat de la UdG de l’esmentat exercici 2007.

 
S’APROVEN
 
Els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost del 2007 de la UdG, d’acord amb el que es disposa en l’article 89c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya: que són els següents:

Dins uns paràmetres d’equilibri financer i en la perspectiva de regularització del cicle pressupostari i d’utilització plena del pressupost com a eina de gestió, es proposa:
 
 • Prudència en la estimació dels ingressos previstos, tant dels ingressos propis –especialment en el que fa referència als procedents de les matrícules - com de les transferències condicionades a l’assoliment d’objectius. En aquest apartat, es recomana també fomentar les aportacions d’entitats financeres i fer que la recerca, la transferència i les iniciatives de formació continuada, mitjançant uns cànons proporcionats, contribueixin adequadament a les despeses indirectes que generen.
   
 • Contenció en la despesa, amb una especial atenció al creixement del capítol I, també pel que fa a l’aplicació de la normativa i acords laborals vigents (triennis, mèrits, plans de pensions etc.)  i de les partides d’acció social. Finalment, es recomana estudiar la possibilitat d’una major autonomia i responsabilitat econòmica dels centres, departaments i instituts de la UdG.