Guia d'utilització dels Recursos Docents a la UdG

Guia d'utilització dels Recursos Docents a la UdG

L'acceptació i utilització d'una contrasenya per a accedir com a estudiant a “La meva UdG” comporta l'acceptació de les següents normes d'ús.

Els recursos informàtics i continguts de “La meva” es poden destinar únicament a finalitats acadèmiques i de recerca.

L’estudiant ha de respectar les dades de caràcter personal considerades confidencials o d'ús restringit a les que pugui tenir accés, d'acord amb la normativa general de protecció de dades i l’específica sobre aquesta matèria adoptada per la Universitat.

La contrasenya que la UdG facilita per accedir a “La Meva” és un identificador personal que no pot ser comunicat a una altra persona. En el cas que l’estudiant advertís que ha estat coneguda per una altra persona, accidentalment o de forma fraudulenta, ho haurà de comunicar a la secretaria informàtica de la seva Facultat o Escola per a la seva substitució.

L’estudiant ha d’evitar l'accés i utilització per part d'altres persones de la informació que se li facilita per aquest mitjà.

L’estudiant pot participar en els fòrums organitzats pels professors de les assignatures a les que s’hagi matriculat. Les seves aportacions s’han d’adequar als criteris que estableixi el professor-moderador. Les aportacions de l’estudiant només pot ser eliminada pel professor.

Els materials didàctics, obres o documents que figuren a l’espai virtual de les assignatures es posen a disposició dels estudiants de la Universitat de Girona per a la seva utilització com a materials de suport o avaluació de la docència. Poden accedir-hi i utilitzar-los únicament els estudiants matriculats a les respectives assignatures. En la seva utilització cal respectar les condicions que seguidament es detallen.

- Està permesa la utilització dels continguts per a la seva consulta, i per a la impressió i l'enregistrament en un altre suport sempre que el sistema ho permeti i sempre que sigui per a ús personal i amb finalitats d’estudi o avaluació.

- Es prohibeix taxativament qualsevol alteració dels continguts dels documents, així com la impressió i enregistrament en un altre suport per a usos diferents als indicats en el punt anterior. Es prohibeix expressament la utilització dels continguts amb finalitats comercials.

- No s’autoritza la comunicació o redistribució dels continguts a terceres persones sense l'autorització prèvia, expressa i escrita dels titulars dels drets.


L'incompliment d'aquestes normes podran comportar l’establiment de sancions d’acord amb la normativa pròpia de la UdG i la denúncia a les autoritats públiques si de l’incompliment se’n derivessin responsabilitats legals.