Consell Social

CU1/07

Comissió de Comunitat Universitària CU1/07

S'APROVA:
L’atorgament del complement autonòmic per mèrits docents corresponents a l’any 2005.
 
S’APROVA:
 
- El complement de productivitat, que es farà efectiu el primer trimestre de cada any i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant l’any immediatament anterior. En queden exclosos el gerent i el personal eventual.
- Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal de la UdG i que no hi hagi avaluació negativa del responsable de la unitat administrativa competent.
- El seu import és proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
- Tindrà dret a percebre aquest complement el personal laboral contractat temporal amb una antiguitat superior a dotze mesos, llevat del personal tècnic i qualificat de suport a la recerca i del personal a càrrec de projectes d’investigació.
- No correspon el pagament d’aquest import quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2, regulat a l’art. 4 de l’acord de 4 de maig de 1994, pel qual s’aprova la normativa sobre l’aplicació del complement de productivitat per al personal d’administració i serveis, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’acord de 23 de febrer de 2005.
- L’import que s'abonarà com a complement de productivitat pel període 2006 serà de 315,64 €.