Consell Social

EPP2/07

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP2/07

S’APROVA:
 
Elevar al Ple del Consell Social la liquidació de l’exercici 2006 del pressupost del Consell Social de la Universitat de Girona, d’acord amb l’annex núm. 1.
 
S’APROVA:
  1. En virtut de l’acord de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, en la sessió 7/06, de 20 desembre de 2006 pel qual es feia pública una convocatòria d’ajuts per al 2007 adreçada a la comunitat universitària i les bases corresponents, concedir els ajuts que s’adjunten a l’annex núm. 2.
  2. En virtut de l’acord de la Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni, en la sessió 7/06, de 20 desembre de 2006 pel qual es feia pública una convocatòria d’ajuts per al 2007 adreçada a la comunitat universitària i les bases corresponents, desestimar els ajuts que s’adjunten a l’annex núm. 3.
 
S’APROVA:
 
Concedir un ajut per a la realització d’estades de curta durada per un import de 11.500 €, d’acord amb la sol·licitud 01/2007, que s’adjunta a l'acta com a annex núm. 4.
 
 
S’APROVA:
 
L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer en concepte d’utilització d’espais per part de:
 
  • L’organització no governamental Greenpeace, presentació de l’informe “Opcions per a una Girona 100 % renovable” a la Sala d’actes de l’EPS, edifici PI, el 19 d’abril de 2007.
 
S’APROVA
 
Elevar al ple del Consell Social, el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost del 2005 de la UdG, així com l’informe de l’auditoria.