Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Descripció d'una activitat

Contacte

ICE Josep Pallach
Parc Científic i Tecnològic 
Edifici J. Casademont 
Pic de Peguera, 15 
Porta B, 1ª pl. despatx 4
17003 Girona  

Tel.+34 972 41 87 02/03

i
ce@udg.edu

Horari

 

Segueix-nos a:

   
  
Suggeriments
Publicacions
Enllaços

 
 Beca Josep Pallach Robolot


 

Capgirem la classe?
 Descripció d'activitats

Diploma de Postgrau Interuniversitari en Docència Universitària
Després de cinc edicions del Postgrau en Docència Universitària i de tres edicions del reconeixement de cada un dels mòduls com a Cursos d'Especialització a la Universitat de Girona, l'ICE d'aquesta universitat i els de les universitats de Lleida i Rovira Virgili de Tarragona presenten una proposta de Postgrau Interuniversitari que s'oferirà al personal acadèmic de totes tres universitats.

Codi 0910FUPO10
Modalitat Curs
A càrrec de Professors/es i especialites de l'àmbit universitari
Places 35
Hores 500.00
Calendari Del 3 de novembre de 2009 al 30 de setembre de 2010
Horari Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19.30h (en casos puntuals podria ser diferent)
Lloc Campus Montilivi
Inscripcions Del 20/07/2009 al 15/10/2009 Formulari d'inscripció
Objectius El diploma de Postgrau Interuniversitari en Docència Universitària pretén contribuir a la millora de la docència universitària facilitant una formació que capaciti per afrontar els reptes que planteja el nou Espai Europeu d'Educació Superior.
Objectius
- Conèixer i entendre les funcions dels professors i els alumnes en el nou marc de l’EEES.
- Conèixer i valorar críticament diversos models de docència universitària comparada a nivell europeu.
- Analitzar la pròpia pràctica i reflexionar sobre ella.
- Valorar la necessitat d’exercir la funció docent de manera saludable.
- Aprofitar els recursos disponibles a la universitat per contribuir a la internacionalització dels estudis.
- Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge (o mòduls formatius per competències), tant individualment com en col·laboració amb altres docents (universitaris i no universitaris) com a professionals de la disciplina.
- Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació per afavorir els aprenentatges.
- Orientar i tutoritzar als estudiants universitaris.
- Participar en processos d’innovació i de transferència del coneixement.
- Conèixer i aplicar diferents metodologies i estratègies de treball que es poden desenvolupar per a respondre a objectius educatius diferents (estudi de casos, ABP, APP, ús del portafoli, etc.).
- Dissenyar i aplicar metodologies d’avaluació continua.
- Afavorir el desenvolupament d’hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom entre els estudiants de graus i/o màsters.
- Potenciar i orientar el treball en equip i les actituds cooperatives entre els estudiants de graus i/o màsters.
- Conèixer les eines i tècniques que faciliten i optimitzen la comunicació.
- Reforçar les habilitats socials i comunicatives dels docents per tal de millorar la interacció en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
Requisits Per a l’obtenció del Diploma de Postgrau en Docència Universitària cal realitzar obligatòriament els mòduls 1, 3 i 9, i 9 ECTS més entre els altres mòduls.
Metodologia El disseny del Postgrau Interuniversitari contempla la realització de docència a les tres universitats organitzadores.

Els mòduls obligatoris s'oferiran a les tres universitats paral·lelament.
Els mòduls optatius seran impartits presencialment a una sola universitat i les sessions s'emetran per videoconferència en les altres dues universitats. Excepcionalment, pot haver sessions dels mòduls optatius que per les seves característiques s'imparteixin presencialment a les tres universitats.

El seguiment de cada mòdul es farà telemàticament a través de la plataforma Moodle.
Contingut Mòdul 1. El docent universitari (2 ECTS)
    Ensenyar i aprendre a la universitat
    La docència universitària en l’Espai Europeu d’Educació Superior
    Marc institucional universitari
    Models de docència a les universitats europees
    Salut laboral
    Treballar en equip

Mòdul 2. Processos d’ensenyament i aprenentatge (2 ECTS)
    L’estudiant universitari del segle XXI
    Teories d’ensenyament - aprenentatge
    Motivació i participació activa
    Claus per afavorir l’aprenentatge autònom

Mòdul 3. Programació de la docència (3 ECTS)
    Desenvolupament de competències
    La programació de les assignatures
    Les tutories a la universitat (PAT i tutoria acadèmica)
    Disseny d’activitats facilitadores de l’aprenentatge
    Organització del treball de l’alumne: presencial, autònom, virtual...
    Avaluació dels aprenentatges

Mòdul 4. Metodologies docents (5 ECTS)
    Estratègies metodològiques a l'aula universitària a l’EEES
    Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge col·laboratiu
    La classe magistral
    Jocs de rol
    Aprenentatge basat en problemes vs. Aprenentatge per projectes
    Metodologies basades en les TIC: Webquest, Vídeo interactiu, Web 2.0
    Estudi de casos / Casos clínics
    Simulacions

Mòdul 5. Estratègies i recursos didàctics(2 ECTS)
    Estratègies i recursos per afavorir l’aprenentatge actiu
    Ús de recursos en format virtual: e-learning, videoconferències...
    Disseny d’activitats d'aprenentatge a travès de la xarxa
    Fonts documentals i recursos per a l’aprenentatge
    Competències comunicatives
    Tècniques de dinamització de grups

Mòdul 6. Avaluació (2 ECTS)
    L’avaluació dels aprenentatges per competències
    Avaluació del treball individual, del treball en equip, del treball a través de la xarxa...
    El portafoli (dossier d’aprenentatge)
    Recursos automatitzats per a l’avaluació de coneixements: proves d’elecció múltiple...
    Autoavaluació
    Coavaluació

Mòdul 7. Recerca sobre la docència universitària (2 ECTS)
    Recerca i processos d’innovació. Disseny de projectes
    Xarxes i equips docents
    Tendències actuals en recerca sobre docència
    Recursos per a la recollida, tractament i anàlisi de dades

Mòdul 8. Elaboració de projectes docents (1 ECTS)
    Estructura i directrius per a l’elaboració d’un projecte docent
    Criteris per al disseny d’un projecte d’innovació docent

Mòdul 9. Portafoli docent (6 ECTS)
    Creació d’un Portafoli Docent com a eina de reflexió sobre la pròpia pràctica
Observacions Inscripció i matrícula a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació
Certificació El Diploma de Postgrau serà expedit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació a tots els participants que compleixin tots els requisits d’avaluació.
L’expedició del títol es farà previ pagament de les taxes corresponents, no incloses a la matrícula.
Organització Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, ICE de la Universitat Rovira i Virgili i ICE de la Universitat de Lleida.