Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació

Economia Patrimoni i Contractacio

contacte

Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació
Pl. Sant Domènec,
Ed. Les Àligues mapa
17071 GIRONA
Tel. 972 41 80 83
Fax 972 41 80 31
servei.economia@udg.edu

Trobareu tota la informació d'aquest servei a:

 • Informació per proveïdors i empreses de subministrament: a l'apartat Empreses i Entitats del web de la UdG, subapartats de Gestió Econòmica i Contractació Administrativa.
 • Documentació interna adreçada a professorat i PAS de la UdG: entrant a La meva UdG >> Serveis a la comunitat >> Economia patrimoni i contractació.

Direcció

Càrrec Nom
Shadow module not configured!

Servei d'Economia Patrimoni i Contractació

Serveis de la UdG
Funcions del servei:

 • Elaborar l’avantprojecte de pressupost de la UdG i la planificació pressupostària, proposar les tarifes per la prestació dels serveis i venda de béns i proposar les bases d’execució del pressupost (B.E.P.)
 • Elaborar i proposar a la Gerència normatives de caràcter intern relacionades amb la gestió econòmica, tenint present la casuística de tots els serveis universitaris, tot garantint la seva divulgació i correcta implantació.
 • Controlar periòdicament l’evolució de la despesa i dels ingressos.
 • Preparar la liquidació pressupostària, el compte general i realitzar la coordinació en el procés d’auditoria anual dels comptes.
 • Gestionar òptimament els recursos de tresoreria i estimular les donacions gràcies a la implantació de la Llei de mecenatge.
 • Gestionar els impostos estatals ( IVA, IRPF,) així com la seguretat socials amb l’objectiu d’optimitzar la fiscalitat dels fets econòmics de la UdG, d’acord amb la legalitat vigent
 • Garantir la preparació ,dins dels terminis, de les dades i informes i estadístiques tan per la presa de decisions interna com dels sol·licitats des d’organismes externs ( CRUE, INE, AQU, Intervenció General, Sindicatura de Comptes,..)
 • Donar les directrius i pautes per a la tramitació dels expedients de contractació administrativa i patrimonial
 • Gestionar el pressupost dels PPI i assessorar a l’equip de govern i a la gerència en la pressa de decisions
 • Gestionar globalment l’inventari de bens mobles i immobles de la universitat així com la compra de mobiliari i d’altres equipaments i material, vetllant per la salvaguarda de la imatge corporativa de la UdG
 • Controlar els ingressos patrimonials de la UdG, així com els provinents dels diferents concessionaris de serveis
 • Assessorament en matèria d’assegurances a la resta de comunitat universitària (interpretació pòlisses) fent d’interlocutor amb el/s mediador/s contractat/s a l’efecte: tot risc de danys materials, responsabilitat civil, assegurances d’assistència en viatge i d’altres que es puguin formalitzar.