Consell Social

EPP6/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP6/06

S’APROVA:


L’exempció de pagament de les tarifes de lloguer, establertes per la UdG per a la utilització dels espais de la UdG, per part de l’associació Colla Castellera Universitària els Xoriguers de la UdG.


S’APROVA:


Concedir un ajut econòmic per a la conferència inaugural del Curs de Postsgrau “Educació Física a primària: desenvolupament curricular i estratègies d’innovació docent”, organitzat per la Càtedra d’Esport i Educació Física.


S’APROVA:


Concedir un ajut econòmic per a la lliçó inaugural de la Càtedra d’Estudis Marítims del curs 2006-2007.


S’APROVA:


Autoritzar de la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment preventiu dels Centres de distribució i transformació d’energia elèctrica de Mitja Tensió a Baixa Tensió de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 45.33.20 / CPV 45259000-7), d’acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500,00 €), distribuïdes de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT: Any 2007 1.750,00 €

Any 2008 1.750,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 227.02

UNITAT DE DESPESA: Any 2007 11.18.007

Any 2008 11.18.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.