Consell Social

EPP5/0

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP5/06

S’APROVEN:


Els preus dels programes de màsters oficials per al curs 2006-2007, d’acord amb l’annex núm. 1.

Annex 1: Preus del programes de màsters oficials curs 2006-2007

S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei d’assessorament en temes fiscals i comptables de la Universitat de Girona (CPA 74.12.30 / 74.12.14 - CPV 74120000-6), d’acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: TRENTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS EUROS (38.400 €), distribuïdes de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT:

Any 2006 (d’1/11/06 a 31/12/06) 3.200,00 €

Any 2007 (d’1/1/07 a 31/12/07) 19.200,00 €

Any 2008 (d’1/1/08 a 31/10/08) 16.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: capítol 2

UNITAT DE DESPESA: 11.23.000

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.


S’APROVA:


Vist l’informe de l’auditoria pressupostària de l’exercici 2005 i en espera de l’informe de l’auditoria financera del mateix exercici i de la seva elevació conjunta al Ple, donar conformitat a la distribució dels romanents de l’exercici 2005.


S’APROVA:


El projecte pilot per a la creació de la figura del becari de transferència i innovació, que s’annexa a l’acta com a annex núm. 5.

Annex 5: Projecte pilot