Consell Social

EPP4/0

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP4/06

S’APROVA:


Elevar al Ple del Consell Social amb l’informe favorable, el projecte de pressupost de l’exercici 2006 de la Universitat de Girona.


S’APROVEN:


Els preus dels programes de Màsters Propis per al curs 2006-2007, d’acord amb el document que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 1

Annex: Preus dels programes Màsters propis 2006-2007


S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a l’ampliació i pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu de les instal·lacions de seguretat contra intrusió, detecció d’incendis i fuites de gas, i connexió a una Central d’Alarmes, dels edificis dels Campus Montilivi, Barri Vell i Centre (CPA 2002-ES 45.31.21 / 45.31.22 / 74.60.13) (CPV 50700000-2 / 50413200-5 / 74611000-5). L’esmentada ampliació correspon a la inclusió dels edificis i espais següents: Ampliació de la Biblioteca Barri Vell – Cos E, edifici CIAE i edifici P-3. Aquesta contractació té el desglossament següent:

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: VINT-I-SET MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (27.516,40 €), distribuïdes de la següent manera:

Import de la pròrroga: VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS (26.962,00 €)

Import de l’ampliació: CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (554,40 €)

Anualment queda com segueix:

- De 1 de maig de 2006 a 31 de desembre de 2006, per import màxim de 18.344,26 €

- De 1 de gener de 2007 a 30 d’abril de 2007, per import màxim de 9.172,14 €

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 227.02

1.3 - UNITAT DE DESPESA: 11.18.007.


S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de la contractació de la consultoria i assistència per a direcció d’execució, coordinació d’instal·lacions, projecte i direcció per a la llicència ambiental i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres de remodelació de l’antic Seminari Menor per a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (CPA 74.20.60 / CPV 74264100-8), d’acord amb el desglossament següent:

1.1- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: CENT SETANTA MIL EUROS (170.000 €) IVA inclòs, distribuïdes de la següent manera:

Lot 1.- CENT QUARANTA MIL EUROS (140.000 €) IVA inclòs

Lot 2.- TRENTA MIL EUROS (30.000 €) IVA inclòs

Distribuïts de la següent manera:

LOT I: DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ INSTAL·LACIONS I LLICÈNCIA AMBIENTAL

Direcció d’execució de l’obra (inclou redacció i seguiment Control Qualitat) 93100€
Fase recepció 4900€
Coordinació de les instal·lacions (inclou redacció i seguiment Control Qualitat) 28500€
Fase recepció 1500€
Redacció del projecte d’activitats de la llicència ambiental 6600€
Direcció de les obres associades i certificacions finals d’obra 4800€
Fase recepció 600€
Total LOT I 140000€


LOT II: COORDINACIÓ EN OBRA DE SEGURETAT I SALUT

 

 H. Coordinació en obra de seguretat i salut 28.500€
 H. Fase de recepció 1.500€
 Total LOT 2 30.000€

IMPORT DE CADA ANUALITAT:

Any 2006 25.000 €

Any 2007 85.000 €

Any 2008 60.000 €

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 620.00

1.3 - UNITAT DE DESPESA:

Any 2006 11.01.626

Any 2007 11.01.627 que es crearà i dotarà dins de l’exercici corresponent

Any 2008 11.01.628 que es crearà i dotarà dins de l’exercici corresponent

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.


S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, de les pòlisses d’assegurances contra tot risc de pèrdues o danys materials i equips electrònics, de responsabilitat civil i de vehicles de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 66.03.40, 66.03.50, 66.03.22 / CPV 66336000-4, 66337000-1, 66334100-1), d’acord amb el desglossament següent:

1.1- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: CENT VUIT MIL EUROS (108.000,00 €), distribuïts de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT:

Exercici 2006 (de 01/07/06 a 31/12/06)........... 36.000,00 €

Tot risc de pèrdues o danys materials i equips

Electrònics........................... 22.615,39

Responsabilitat civil............... 9.615,39

Vehicles................................. 3.769,22

Exercici 2007 (de 01/01/07 a 31/12/07)................................... 72.000,00 € (*)

Tot risc de pèrdues o danys materials i equips

electrònics 45.230,77 €...................................... (*)

Responsabilitat civil 19.230,77 €

Vehicles 7.538,46 €

(*) Aquest exercici estarà sotmès al corresponent increment d’IPC.

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 224.00

1.3 - UNITAT DE DESPESA: 11.21.007

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, d’una entitat legalment acreditada com a Servei de Prevenció aliè en prevenció de riscos laborals, de les disciplines d’Higiene i Medicina del Treball, d’acord amb el desglossament següent:

1.1 - PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS VINT EUROS (29.920 €) IVA inclòs, distribuïdes de la següent manera:

- Disciplina Higiene: DOTZE MIL SIS-CENTS (12.600 €), el que representa:

2006 (d’1 d’agost a 31 de desembre): 2.625 €

2007 (d’1 de gener a 31 de desembre): 6.300 € (*)

2008 (d’1 de gener a 31 de juliol): 3.675 € (*)

- Disciplina Medicina del Treball: DISSET MIL TRES-CENTS VINT (17.320 €), el que representa:

2006 (d’1 d’agost a 31 de desembre): 3.608 €

2007 (d’1 de gener a 31 de desembre): 8.660 € (*)

2008 (d’1 de gener a 31 de juliol): 5.052 € (*)

(*) Els imports es veuran afectats per l’increment d’IPC dins del període corresponent.

- Exàmens de salut. Preu unitari: 42 €. D’aquests no es fa cap previsió perquè es desconeix el ritme d’exàmens que se seguirà. El crèdit s’anirà reservant a mida que es formalitzin els exàmens i a càrrec dels exercicis en els que es produeixin.IMPORT DE CADA ANUALITAT: 2006 6.233 €

2007 14.960 €

2008 8.727 €

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 227.06

1.3 - UNITAT DE DESPESA: 11.22.000

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

S’APROVEN:


Les exempcions del pagament del lloguer d’aules de:

Facultat d’Educació i Psicologia per a la realització del Màster Universitari en Audició i Llenguatge (05GPW0901), dirigit pel Dr. Paco Jiménez.

Facultat d’Educació i Psicologia per a la realització del Diploma de Postgrau en Expert Universitari en Prevenció i Tècniques d’Intervenció Psicològiques en Violència familiar i de parella (05GPK1006) dirigit per la Dra. Marta Sadurní.

Facultat d’Educació i Psicologia per a la realització del Diploma de Postgrau en Intervenció Educativa en l’Espectre Autista i Trastorns del Desenvolupament (05GPX1014), dirigit pel Dr. Paco Jiménez.

Facultat de Lletres, per a la realització de la 16a Escola d’Estiu sobre Interculturalitat, que tindrà lloc els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre de 2006.