Consell Social

EPP3/0

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni EPP3/06

S’APROVEN:


Les tarifes de la Universitat de Girona per a l’exercici 2006, tant per a la venda de béns com per a la prestació de serveis, d’acord amb el document que s’adjunta a l’acta com a annex núm. 2.

Annex: tarifes de la UdG


S’APROVA:


Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització del servei de manteniment dels equips de comunicacions de la Universitat de Girona (CPA 2002-ES 64.20.28 /CPV 50330000-7), d’acord amb el desglossament següent:

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: CENT SEIXANTA-VUIT MIL EUROS (168.000,00 €), distribuïts de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT: Any 2006 (1/09 a 31/12) 28.000,00 €

Any 2007 (1/01 a 31/12) 84.000,00 €(*)

Any 2008 (1/01 a 31/08) 56.000,00 €(*)

(*) Aquests imports es veuran afectats pel respectiu IPC dins el període que li correspongui

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 216.00

UNITAT DE DESPESA: 21.02.005.2130

L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.

S’APROVA:


Exonerar els pagaments de taxes en concepte d’utilització d’aulari de la Facultat de Lletres de la UdG per a la realització del curs d’especialització en Llengua i Immigració: Estratègies i Recursos per a Formadors. Especialitat en Llengua Catalana i Llengua Espanyola.

S’APROVA:


Donar per rebuda la documentació corresponent al balanç i la liquidació del pressupost de la UdG de l’exercici 2005.

Suspendre'n l’anàlisi i la valoració, fins a disposar de l’informe de l’auditoria.

S’APROVA:


Atorgar a Post Scriptum: Associació d’Exestudiants de la UdG un ajut de 3.000 €

S’APROVA:


Fer una reserva de crèdit per valor de 22.000 € per poder fer front a l'aportació del Consell Social al Conveni específic de col·laboració entre la Biblioteca del Seminari de Girona, la Diputació de Girona, la Caixa de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Social i la Biblioteca de la UdG.

S’APROVA:


1. Encarregar al Dr. Joan Vicente Rufí, la redacció d’un estudi d’impacte de la UdG per una valor de 3.500 €.

2. Encarregar al Dr. Josep Anguera Torrents, la redacció d’un estudi d’impacte de la UdG per una valor de 3.500 €.


S’APROVA:


Fer una aportació complementària de 36.000 € per finançar la contractació dels serveis necessaris per a la confecció de l'inventari de béns mobles de la Universitat de Girona