Consell Social

CU1/06

Comissió de Comunitat Universitària CU1/06

S’APROVA:

  1. El complement de productivitat que es farà efectiu el primer trimestre de cada any, i té com a finalitat premiar l’especial dedicació, iniciativa i competència del personal de la Universitat durant l’any immediatament anterior. En queden exclosos el gerent i el personal eventual.
  2. El seu import es proporcional al període d’activitat i a la jornada del perceptor.
  3. No tenen dret a percebre aquest complement el personal contractat temporal, inclòs el personal tècnic i qualificat de suport a la recerca, ni el personal a càrrec de projectes d’investigació i investigador.
  4. Per tenir dret a percebre aquest complement, es requereix un període mínim de quatre mesos ininterromputs de treball com a personal de la UdG, i que hi hagi avaluació positiva del responsable de la unitat administrativa competent.
  5. No correspon el pagament d’aquest import quan l’informe d’avaluació personal no assoleix el coeficient 2, regulat a l’art. 4 de l’Acord de 4 de maig de 1994, pel qual s’aprova la normativa sobre l’aplicació del complement de productivitat per al personal d’administració i serveis, en la redacció donada per la modificació aprovada en l’Acord de 23 de febrer de 2005.
  6. L’import a abonar com a complement de productivitat per al període 2005 serà de 309,45 €.
  7. Recomanar a les parts implicades a revisar i acordar, si escau, els canvis que afectin els criteris utilitzats, els procediments seguits i els col·lectius beneficiats per l’assignació del complement de productivitat.

S’APROVA:

La concessió de la matrícula gratuïta per al curs 2006-2007 al Sr. David Martos Ros per haver estat guardonat amb el premi especial Joventut en la 6a edició dels premis Consell Social per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.


S’APROVA:

  1. Assignar a la senyora Núria Romans Alsina, funcionària de carrera de l’escala de gestió de l’OITT, la gestió del projecte GREC i establir la compensació econòmica adient perquè, durant el període en què desenvolupi aquestes i les funcions pròpies de la plaça que n’és titular, percebi les retribucions mensuals equivalents a una funcionària de l’escala de gestió, nivell 24 C.
  2. Determinar que aquest encàrrec quedi acotat al termini temporal, a partir del dia 16 de gener de 2006 i fins el seu acabament, que serà degudament informat a la Gerència.
  3. En aquest sentit, i respecte a la sol·licitud que la senyora Núria Romans Alsina va adreçar al Servei de Recursos Humans per percebre la compensació econòmica adient relativa a l’encàrrec de gestió corresponent a les funcions parcials de cap de l’OITT, que va assumir en el període de 7 d’abril de 2003 fins el dia 17 de novembre del mateix any, reconèixer, en forma de gratificació extraordinària, l’import de 1.500 euros íntegres a favor de la interessada, que es farà efectiu en un únic pagament.