Consell Social

2/06, de 7 de juliol de 2006

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Ple 2/06, de 7 de juliol de 2006

S’APROVA:


Designar a proposta del President del Consell Social de la UdG, el Sr. Pere Cornellà Valls, empresari de Cafès Cornellà, a títol individual, com a membre del Patronat representant del Consell Social de la Universitat de Girona al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona Fundació Privada.

S’APROVA:


La desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme ESMA, segons estableix el conveni signat el 2 de maig de 2006.

Annex: conveni

S’APROVA:


El pressupost per a l’any 2006 de la Universitat de Girona, per un total equilibrat de 85.400.161,21 euros en ingressos i despeses, d’acord amb la proposta elevada pel Consell de Govern, en la sessió extraordinària núm. 6/06, de 15 de juny de 2006.

Annex: pressupost 2006

S’APROVA:


La Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UdG.

I - Beneficiaris

1.- Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones que en el moment de presentar la sol·licitud de matrícula pertanyin a algun dels següents col·lectius de personal al servei de la UdG amb una antiguitat mínima d’un any:

  1. Personal eventual.
  2. Personal funcionari de carrera en actiu i d’ocupació interina.
  3. ersonal laboral fix en actiu.
  4. Personal laboral temporal, la retribució dels quals sigui amb càrrec al capítol I del pressupost de despesa de la UdG.
  5. Professors associats contractats.


2.- També en poden ser beneficiaris, amb les mateixes condicions que els titulars, els cònjuges o persones amb anàloga relació i els fills o orfes menors de 25 anys de qualsevol persona inclosa en l’article 1.

II – Àmbit d’aplicació

3.- Els ajuts únicament s’atorguen per cursar estudis universitaris oficials.

4.- Els ajuts només s’atorguen per cursar estudis en centres integrats de les universitats públiques catalanes, a la UOC o a la UNED.

5.- Els ajuts abasten exclusivament els preus públics d’un únic grau o nivell de titulació, de manera que no correspondrà concedir l’ajut per cursar estudis de nivell inferior o igual als títols acadèmics que ja es posseeixin.

6.- Els ajuts sufraguen únicament els preus públics dels crèdits, assignatures o cursos matriculats per primera vegada, per l’import establert en el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

    6.1.- En el cas del doctorat, els ajuts poden abastar els imports corresponents a la tutela acadèmica/tutoria de tesi.

7.- En cap cas els ajuts comprenen els preus per les assignatures o crèdits convalidats, reconeguts, incorporats o adaptats; les taxes i serveis extraacadèmics; l’assegurança escolar; els preus per gestió de l’expedient acadèmic, com tampoc cap altre import que no estigui expressament contingut en l’article anterior, sigui quina sigui la seva denominació.

8.- Les persones que sol·licitin aquest ajut renuncien a qualsevol altre tipus d’exempció de pagament de matrícula.

9.- A efectes fiscals, els ajuts concedits al personal de la UdG tenen la consideració de cursos de formació. Als mateixos efectes, els ajuts concedits a les persones a què es refereix l’article 2 tenen la consideració de retribució en espècie del treballador que hi dóna dret i, en conseqüència, estan subjectes a la normativa fiscal corresponent.

III- Procediment


10.- Cal complir els requisits establerts en el moment de la presentació de la sol·licitud de matrícula.

11.- La sol·licitud de l’ajut per a matrícules efectuades a la pròpia UdG és simultània a la sol·licitud de matrícula (inclosa l’automatrícula), llevat que es tracti d’una primera matrícula en un estudi; en aquest cas caldrà manifestar-la prèviament a la unitat administrativa encarregada de la matrícula. L’única acreditació documental que requereix és la relativa al parentiu (o relació anàloga) en cas de familiars de treballadors (habitualment fotocòpia compulsada del llibre de família, certificat de convivència o de residència, o altres). L’acreditació de formar part del personal de la UdG la sol·licitarà directament al SRH l’administració encarregada de la matrícula en les primeres matrícules en un estudi i el SGAE en les successives. En cas que el SRH determini que no correspon la concessió de l’ajut, el SGAE ho comunicarà a l’interessat amb l’advertiment que ha de fer efectiu l’import de la matrícula en el termini establert.

12.- Quan les persones que poden ser beneficiaris de l’ajut cursin estudis oficials en els centres integrats de les universitats públiques catalanes hauran de sol·licitar un certificat a efectes de l’ajut de matrícula al SRH, que l’expedirà només si correspon l’ajut, i presentar-lo en el moment de matricular-se. La universitat que el rebi aplicarà les deduccions corresponents a l’ajut directament i en passarà el càrrec a la UdG.

13.- Quan es tracti de matrícules en la UOC o en la UNED, caldrà pagar la matrícula i sol·licitar el reintegrament de l’import al SRH.

S’APROVA:


Un suport pel finançament parcial de la primera fase del projecte UdG Campus Web Map, per un valor de 3.000 €.