Consell Social

Bases

Bases

 

AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

Convocatòria 2006El Consell Social disposa, cada any, d’una partida destinada a ajuts, en compliment de l’acord pres per Ple en la sessió núm. 3nc, de data 30 de novembre de 2004,

Per tal de donar la preceptiva publicitat i transparència a la concessió d’aquests ajuts, el Consell Social ha acordat fer pública una convocatòria adreçada a la comunitat universitària, que es regirà per les següents

BASES
 1. Finalitat dels ajuts

  Aquesta convocatòria té com a finalitat atorgar ajuts per a activitats de difusió, projecció o transferència, impulsades per departaments, instituts o càtedres de la UdG, que no siguin exclusivament de caràcter intern i que, per tant, comportin una col·laboració amb la societat o una especial incidència sobre aquesta, preferentment en l’àmbit de les comarques gironines.
 2. Sol·licitants

  Podran presentar sol·licituds tots els membres de la comunitat universitària amb el vistiplau del responsable de la unitat orgànica corresponent (departament, institut o càtedra) a la qual s’abonaran les quantitats concedides.
 3. Requisits

  1. Les sol·licituds, adreçades al president del Consell Social, es formularan en el model normalitzat disponible al lloc web del Consell Social amb data límit de 28 de febrer de 2006.
  2. S’adjuntarà a la sol·licitud un projecte de l’activitat que es realitzarà.
  3. En el projecte hi hauran de figurar les dades següents:
   - Calendari de realització de l’activitat.
   - Pressupost detallat de les despeses, especificant aquelles per a les quals se sol·licita l’ajut.
   - Previsió d’ingressos amb l’exclusió de l’ajut que se sol·licita.
   - Declaració d’altres ajudes sol·licitades a altres estaments o que hagin estat concedides per al mateix projecte.
 4. Quantia dels ajuts

  L’import total d’aquesta convocatòria d’ajuts és de 30.000 €, amb càrrec a la unitat orgànica 03.01.006 i a l’aplicació pressupostària 228.03 del pressupost de la Universitat de Girona.

  La quantia de l’ajut podrà arribar fins a un màxim de 1.500 € i en cap cas no podrà excedir del 33 % del cost total de l’activitat.
 5. Concessió

  La Comissió d’Economia, Pressupost i Patrimoni del Consell Social acordarà la concessió de l’ajut, atenent sempre les disponibilitats pressupostàries.
 6. Pagament

  El pagament de l’ajut concedit es farà abonant l’import corresponent a la unitat orgànica prevista a l’apartat 2 d’aquestes bases.
 7. Justificacions

  En el termini d’un mes a partir de la finalització de l’activitat objecte de l’ajut, els beneficiaris estaran obligats a presentar a la Secretaria del Consell Social un informe memòria de l’activitat realitzada, així com una memòria econòmica de la mateixa activitat.
 8. Obligació

  La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i els beneficiaris dels ajuts estan obligats complir-les. En cas contrari, el Consell Social podrà anul·lar l’ajut.