Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Composició

La Comissió de Cooperació

   item llista  Composició
   item llista  Funcions

Composició de la Comissió

 

La Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat està formada pels següents membres:

- El Vicerector de Política Internacional: Dr. Jörg Zimmer

- L'Adjunt al Rector per Compromís Social: Dr. Carles Serra Salamé

- La Cap de la Unitat de Compromís Social, que actua com a secretària: Sra. Sílvia Lloveras Pimentel

- Els degans i deganes de Facultat i els directors i directores d’Escola, o les persones en qui aquestes deleguin:

Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Dra. Anna Garriga Ripoll

En delegació del Degà de la Facultat de Dret: Dr. Marco Aparicio Willhelmi

En delegació de la Degana de la Facultat d'Infermeria: Dra. Cristina Bosch Farré

Degà de la Facultat d'Educació i Psicologia: Dr. Josep M. Serra Bonet

En delegació del Degà de la Facultat de Turisme: Dra. M. Dolors Vidal Casellas

Degà de la Facultat de Lletres: Dr. Josep Gordi Serrat

Degà de la Facultat de Ciències: Dr. Jesus Colprim Galceran

En delegació de la Degana de la Facultat de Medicina: Dra. Maria Teresa Puig Miquel

En delegació del Director de l'Escola Politècnica Superior: Dr. Jaume Puig Bargues

Directora de l'Escola de Doctorat: Dra. Elisabet Pinart Nadal

- Dos representants del PAS de la universitat, escollits per i entre els representants claustrals d’aquest sector: Sr. Pau Planas Puigvert i Sr. Jesús Rodríguez Maldonado

- Dos representants dels estudiants:

Un representant del Consell d’Estudiants: Sr.

Un representant de les associacions d’estudiants de la UdG: Sr. Raúl Jorquera Callau