Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Composició

La Comissió de Cooperació

   item llista  Composició
   item llista  Funcions

Composició de la Comissió

La Comissió Assessora de Cooperació i Solidaritat està formada pels següents membres:

            - La Vicerectora de Territori i Compromís Social: Dra. Sílvia Llach i Carles

            - La Cap de la Unitat de Compromís Social, que actua com a secretària: Sra. Sílvia Lloveras Pimentel

            - Els degans i deganes de Facultat i els directors i directores d’Escola, o les persones en qui aquestes deleguin:

                        Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: Dra. Anna Garriga Ripoll

                        En delegació del Degà de la Facultat de Dret: Dr. Marco Aparicio Willhelmi

                        En delegació de la Degana de la Facultat d'Infermeria: Dra. Cristina Bosch Farré

                        Degà de la Facultat d'Educació i Psicologia: Dr. Josep M. Serra Bonet

                        En delegació del Degà de la Facultat de Turisme: Dra. M. Dolors Vidal Casellas

                        Degà de la Facultat de Lletres: Dr. Josep Gordi Serrat

                        Degà de la Facultat de Ciències: Dr. Jesus Colprim Galceran

                        En delegació de la Degana de la Facultat de Medicina: Dra. Maria Teresa Puig Miquel

                        En delegació del Director de l'Escola Politècnica Superior: Dr. Jaume Puig Bargues

                        Directora de l'Escola de Doctorat: Dra. Elisabet Pinart Nadal

            - Dos representants del PAS de la universitat, escollits per i entre els representants claustrals d’aquest sector: 

                        Sr. Pau Planas Puigvert 

                        Sr. Jesús Rodríguez Maldonado

            - Dos representants dels estudiants:

                        Un representant del Consell d’Estudiants

                        Un representant de les associacions d’estudiants de la UdG: Sr. Raúl Jorquera Callau