Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Situació actual de l'agricultura a Nicaragua

Situació actual l'agricultura a Nicaragua.

Projecte Situació actual de l'agricultura a la Vall de les Vigies i perspectives de futur a Quilalí a Nicaragua.
OBJECTIU: Obtenir informació i coneixement mitjançant entrevistes realitzades als agricultors de la zona sobre les característiques físico-químiques del sòl. Per tal d'obtenir els factors que es podrien modificar i millorar, així, la rendibilitat.
SOL·LICITANT: Jordi Gómez i Villaroya. Estudiant d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Explotacions Agropecuàries de l'Escola Politècnica Superior de la UdG.
CONTRAPART:  
UBICACIÓ: Comunitat Nicaragüenca de Quilalí a Nicaragua.