Consell Social

Comptabilitat financera

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Suport a la implementació de la comptabilitat financera.

Acords de la Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni 2/06, 15 de març de 2006rç de 2006S’APROVA:

 1. L’exempció del pagament del lloguer d’aules de:

  Màster universitari en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (UdG) a la Facultat de Ciències (del 24/10/05 al 30/06/06)

  Debat (associació sindicat d’estudiants) a la Facultat de Dret (28/02/06).

  Master of Business Economics (UdG) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (del setembre del 2005 al setembre del 2006, dimarts i dijous de 10 a 15 i de 16 a 18 h, divendres de 16 a 19h).
 2. Instar la Gerència a incloure en les bases d’execució del pressupost 2006 els criteris per a la regulació del pagament de lloguer per a l’ús dels espais de la UdG.


/Portals/11/Generals/Consell Social/Comptabilitat financera/Annex 1 Preus Curs Postgrau.pdf

S’APROVEN:

Els preus dels programes de postgrau i especialització per al curs 2006-2007 (1a convocatòria), el detall dels quals s’inclou en l’annex núm.1.

Annexos: Preus dels cursos de Postgrau, dels diplomes d'especialització i dels diplomes de Postgrau


S’APROVA:

Destinar 50.133,39 euros per sufragar part de les despeses de les obres de rehabilitació de la finca situada al carrer dels Alemanys, núm. 14 de Girona.


S’APROVA:

La Comissió és dóna per informada del procés d’elaboració del balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de l’exercici 2005 i, en aquest marc, dels inicis dels tràmits per a la contractació de l’auditoria corresponent per part de la Gerència de la UdG.


S’APROVA:

Transferir a la Gerència de la Universitat de Girona 6.500 € en concepte de suport a la implementació de la comptabilitat financera.


S’APROVA:

 1. Que, d’acord amb l’article 7 del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, es desafectin dels armaris compactes esmentats que estan situats actualment a la planta 0 de la Facultat de Dret i que s’autoritzi la seva destrucció i trasllat a la deixalleria municipal, atès que és del tot inviable aprofitar-los.
   
 2. Instar la Gerència a presentar una proposta sobre el procediment de desafectació de béns mobles.S’APROVA:

1. Autoritzar la contractació, amb un abast plurianual, per a la realització de l’obra “Remodelació del Seminari Menor per a la Facultat d’Educació i Psicologia. Fase 1 (complementari) i fase 2” (CPA 2002-ES 45.21.15 – 45.11.11 / CPV 45214000-0 – 45214400-4), d’acord amb el desglossament següent:

1.1- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: DEU MILIONS NOU-CENTS VINT-I-CINC MIL TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (10.925.035,91 €), distribuïdes de la següent manera:

IMPORT DE CADA ANUALITAT: Any 2006 2.185.007,18 €

Any 2007 5.462.517,95 €

Any 2008 3.277.510,78 €

1.2 - APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 620.00

1.3 - UNITAT DE DESPESA: Atès que l’obra de referència és una obra que es troba dins del marc del Pla Plurianual d’Inversions Universitàries i que actualment només està formalitzat el Pla 01/06, concretat en els convenis específics 01/03 i 04/06, s’ha demanat autorització al DURSI per a dur a terme la mateixa amb càrrec al proper Pla d’Inversions atès que l’actual té insuficiència pressupostària per aquesta actuació. El DURSI va emetre document d’autorització en data 20 d’octubre de 2005 (s’adjunten escrits com a annex a aquesta proposta).

Així, les unitats de despesa seran les següents:

Any 2006 11.01.626.20100.3109.10

Any 2007 11.01.627 que es crearà i dotarà dins de l’exercici corresponent

Any 2008 11.01.628 que es crearà i dotarà dins de l’exercici corresponent

2. L’endarreriment en l’adjudicació per causes tècniques o contractuals produirà un trasllat del compromís de despesa al darrer exercici de la contractació. En aquest sentit caldrà dotar de la corresponent previsió de crèdit pel mateix import.


S’APROVA:

Acceptar la compravenda de la finca situada al sector de la Creueta, de 3.205,23 m² de superfície, afectada d’equipaments (sistema d’equipaments i serveis tècnics, equipament docent, clau Ed), segons les previsions del Pla general d’ordenació urbana, adscrita i vinculada a la construcció del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, així com autoritzar la rectora a formalitzar l’escriptura de compravenda quan arribi el moment.


S’APROVA:

El cofinançament de la convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat, en els termes següents:

Any 2006: 20.000 €

Any 2007: 10.000 €


S’APROVA:

 1. Concedir 23 ajuts, per un import total de 30.255 €. Els ajuts concedits s’adjunten a l’acta, com a annex núm. 7.
 2. Desestimar 18 ajuts, que s’adjunten a l’acta com a annex núm. 8.
 3. Comunicar aquests acords a les persones interessades.


Annexos: Ajuts concedits i Ajuts desestimats