Escola Politècnica Superior

Sol·licitar trasllat d'expedient a l'EPS

Sol·licitar trasllat d'expedient

1. Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts (estudis iniciats a la UdG o resta d'universitats espanyoles

2. Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts (estudis iniciats a l'estranger)

3. Trasllat d'expedient d'estudis afins (entre els estudis de grau de l'EPS)

4. Preinscripció universitària

 


 Els estudiants que vulguin sol·licitar Trasllat d'expedient per al curs 2018/2019 a l'Escola Politècnica Superior poden demanar-ho via:

 Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts      (estudis iniciats a la UdG o resta d'universitats espanyoles)                                                 

 
  Requisits:
Poder reconèixer un mínim de 30 crèdits al nou estudi                                               
  
  Període de sol·licituds: Del 16 al 30 d'abril de 2018

  Documentació que cal presentar:Imprès de sol·licitud

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

  Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients

  Resolució: 31 de maig de 2018

  Matrícula: mes de setembre de 2018, el dia i hora que figuri a la notificació que s'envia per correu postal

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

 Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa
  Trasllat d'expedient d'estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

 (estudis iniciats a l'estranger)
  
  Requisits:
 Poder reconèixer un mínim de 30 crèdits al nou estudi                                                   
  
  Període de sol·licituds: Del 16 al 30 d'abril de 2018

  Documentació que cal presentar:
     
.- Sol·licitud d'admissió
      .- Sol·licitud de convalidació
 

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

  Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients

  Resolució: 31 de maig de 2018

  Matrícula: mes de setembre de 2018, el dia i hora que figuri a la notificació que s'envia per correu postal

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

  Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa

 Trasllat d'expedient d'estudis afins (entre els graus de l'EPS) Els estudiants que estiguin cursant un ensenyament a la Universitat de Girona i vulguin reorientar la seva formació cursant dins la mateixa Universitat un ensenyament diferent però afí poden sol·licitar un canvi d’ensenyament al centre docent que correspongui. 

Perquè es pugui concedir un canvi d’ensenyament, el sol·licitant ha d’obtenir un mínim de 30 crèdits convalidats entre assignatures de primer curs de l’ensenyament al qual vol accedir. El procés obert per aquesta sol·licitud es tracta a tots els efectes com un trasllat d’expedient.
  
  Requisits:
 Poder reconèixer 30 crèdits al nou estudi                      
                         
  Número de places: Aqui podeu consultar l'oferta de places

  Període de sol·licituds: Del 15 al 29 de juny de 2018

  Documentació que cal presentar: Imprès de sol·licitud

  Cal presentar la documentació a: Registre de la UdG (Edifici CIAE o Edifici Les Àligues)

 Adjudicació: En cas que el nombre de sol·licituds d'admisió  que hagin superat el requeriment del mínim de 30 crèdits sigui superior al nombre de places disponibles, s'aplicaran els criteris que determina la normativa vigent, sobre la baremació dels expedients
 
  Resolució: 9 de juliol de 2018

Si la resolució és positiva, la Secretaria Acadèmica procedirà a tancar l’expedient sortint i obrir el del nou estudi per a poder fer ja la matrícula en el període que correspongui.

S’aplicaran el preus acadèmics vigents en concepte de trasllat d'expedient, estudi d'expedient acadèmic (si escau) i matrícula de crèdits reconeguts.


  Matrícula: mes de setembre de 2018, el dia i hora que figuri a la notificació electrònica

  Lloc: Secretaria acadèmica EPS

  Llista d'estudiants admesos i exclosos

  Normativa

 Preinscripció universitària
 Per preinscripció universitària "Via 7" o "Via 8", mitjançant la nota de tall a l'estudi demanat.


 Període de sol·licituds: Consultar dades per al curs 2018/19 a l'oficina d'accés de la Universtat de Girona (Edifici CIAE) - Accés a graus  (972 419854  --  acces@udg.edu)