Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Recursos i suports per a professionals

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


Recursos i suports per a professionals

Decàleg del professional especialitzat en autisme Per Theo Peeters 

La gent diferent necessita professionals diferents. Trenta anys d'experiència en formació ens obliga a formular una altra observació: per poder ajudar a aquestes persones "diferents" amb autisme, els mateixos professionals han de ser una mica "diferents qualitativament". Alguns professionals mai seran capaços d'establir programes educatius individualitzats, encara que hagin rebut la millor formació teòrica i pràctica. No té sentit "forçar" a algú a que treballi amb nens autistes. Els professionals han de triar per si mateixos treballar amb persones amb autisme i aquesta elecció no s'ha de fer "malgrat el autisme", sinó "a causa del autisme". 
Quin és el secret? Fins al moment, sempre hem dit, a falta d'una altra explicació, que un s’ha de "sentir atret" per l'autisme. Per a les persones que coneixen el tema, això és clar, encara que sabem que hi ha professionals que mai n’estaràn de interessats, que són "immunes" a aquest tema. Per aquest motiu, creiem que és necessari establir un perfil professional per a aquelles persones que s'encarreguen de la cura d'individus amb autisme. 
A continuació destaquem les característiques que creiem que són més importants: 

1. Sentir-se atret per les diferències. Pensem que ser un "aventurer mental" ajuda a sentir-se atret pel desconegut. Hi ha persones que tenen por de les diferències, altres senten atracció i volen saber més sobre aquestes diferències. 

2. Tenir una imaginació viva. És gairebé impossible comprendre el que significa viure en un món literal, tenir dificultats per anar més enllà de la informació rebuda, estimar sense una intuïció social innata. Per poder compartir el que pensa una persona autista, que pateix un problema d'imaginació, s'han de tenir enormes dosis d'imaginació. 

3. Capacitat per donar sense obtenir l'acostumada gratitud. S'ha de ser capaç de donar sense rebre molt a canvi, i no sentir-se decebut per la manca de reciprocitat social. Amb l'experiència, la persona aprendrà a detectar formes alternatives de donar les gràcies, i la gratitud de molts pares d’aquest nens autistas sovint ja li compensaran amb escreix la dedicació. 

4. Estar disposat a adaptar el propi estil natural de comunicar-se i de relacionar-se. L'estil que es requereix està més lligat a les necessitats de la persona amb autisme que al nostre grau espontani de comunicació social. Això no és fàcil d'aconseguir i requereix molts esforços d'adaptació, però és important reflexionar sobre quines necessitats estem atenent. 

5. Tenir el valor de "treballar sol en el desert". Especialment quan es comencen a desenvolupar serveis específics en una àrea. Hi ha tan poca gent que comprengui l'autisme, que un professional motivat corre el risc de ser criticat en comptes de ser aplaudit pels seus enormes esforços. Els pares han patit aquest tipus de crítiques abans, per exemple quan escolten coses com "tot el que necessita és disciplina", "si fos el meu fill ,....", etc. 

6. No estar mai satisfet amb el nivell de coneixements propis. Aprendre sobre l'autisme i sobre les estratègies educatives més adequades és un procés continu, ja que el coneixement en els dos camps evoluciona contínuament. La formació en autisme mai s'acaba i el professional que cregui que ja la té, en veritat la "perd". 

7. Acceptar el fet de que cada petit avanç comporta un nou problema. La gent té tendència a abandonar els mots encreuats si no poden resoldre'ls. Això és impossible en autisme. Una vegada que es comença, se sap que el treball de "detectiu" mai s'acaba. 

8. Disposar de capacitats pedagògiques i analítiques extraordinàries. El professional ha d'avançar a poc a poc i utilitzar suports visuals de manera molt individualitzada. Cal realitzar avaluacions amb tanta freqüència que un s'ha d'adaptar constantment. 

9. Estar preparat per treballar en equip. A causa de la necessitat d'una aproximació coherent i coordinada, tots els professionals han d'estar informats dels esforços dels altres, així com dels nivells d'ajuda proporcionats. Això inclou als pares, especialment quan el nen és petit. 

10. Humilitat. Un pot arribar a ser "expert" en autisme en general, però els pares són els experts sobre el seu propi fill i s'ha de tenir en compte la seva experiència i coneixement. En l'autisme no es necessiten professionals que vulguin romandre en el seu "pedestal". Quan es col.labora amb els pares és important parlar dels èxits, però també admetre els fracassos ("si us plau, Ajudeu-me"). Els pares també han de saber que l'expert en autisme no és un Déu de l'Olimp. 

Hi haurà persones que pensaran que falta la paraula "amor" en aquesta llista. L'amor per descomptat és essencial, però com ja va dir un pare, l'amor no és una cura miraculosa. Els pares i els professionals que confien massa en l'efecte de l'amor, poden decebre. Si el nen no fa suficients progressos, és perquè no ha rebut prou amor? Potser l’hem estimat el suf.icient, però no ha acceptat tot aquest amor ...

Matemàtiques

Numeracy and Autism

Teaching Mathematics to children with Autism

by Kelly Tucker (Specialist Teacher) 

Teaching Mathematics to children with Autism can be very challenging when relying on traditional teaching methods and resources, which often encourage the use of ‘mental strategies’ as early as possible. However, with some creative thought and an emphasis on visual aids and personal interests, teaching Mathematics to children with Autism can be very successful and enjoyable for both the teacher and child.

This section is divided into the following areas:

1.    Introduction

2.    Key areas of Mathematics

3.    Teaching strategies: Top tips

4.    Resources

Introduction

Many children with autistic spectrum condition show good ability in the ‘number’ area of mathematics, as far as reciting and ordering numbers. This is common as the number system as a sequence is rational and structured, which fits nicely with the way children with autism learn and remember facts. They usually find it relatively easy to learn by rote, responding well to imitation techniques and repetition. However, when these skills are taught in isolation, they form only a small part of mathematics, and they do not provide children with the necessary skills to ‘use’ or understand numbers and other mathematical concepts in real life situations. We need to stop and ask ourselves the question of value when teaching mathematics, that is, is it more useful to be able to count to 100, or to be able to use a lesser quantity of numbers but in a variety of practical situations like adding the cost of two items at the supermarket, or sharing food equally between friends. We want our students to be confident users of mathematics, thus highlighting the importance of teaching basic concepts in conjunction with ‘number’, so children can begin to develop a real understanding of mathematics and the function of it in their everyday life.

This goal has implications for our teaching strategies, as we need to provide opportunities for children to practice a range of skills, making connections and links to activities that are meaningful to them. Whereas traditional mathematics teaching may use ‘word problems’ to create links to the everyday world, children with Autism require more creative methods to succeed in understanding. This is because children with autism are primarily visual learners, and this point is crucial when creating maths resources and activities, which is discussed further in the ‘Resources’ part of this section.

 

Key areas of mathematics

I have already mentioned the importance of teaching children how to ‘use’ mathematical concepts in addition to learning about the number system. This section briefly covers the 3 key areas of mathematics. It is important to ensure you provide learning opportunities in each of the areas. It is useful to ‘combine’ parts from each area in a learning activity (provided the child is able to practice and alternate between more than 1 skill at a time).

Using and applying mathematics

This area is focused on developing skills involved in the ‘practical’ use of mathematical concepts that relate to all areas of life. It is essentially the ‘life skills’ area of mathematics. The skills taught in this area may at first appear to be ‘non-maths’ related, but they teach concepts that are crucial for enabling children to make mathematical links to their everyday world (besides simply being able to count objects).

A summary of the skills taught is listed below:

- Cause and effect scenarios (for example, exchanging money for an item)   

- Changes in shape, position and quantity

- Prepositions (in, on, under, in front of etc.)

- Sorting and matching objects according to given criteria (size, colour, function etc.)      

- Copying simple patterns or sequences                                                                                

- Identifying similarities and differences, responding to key mathematical vocabulary (for Example, learning to respond to ‘how many?’ by counting)                                                    

- Problem solving in practical situations (for example, collecting the correct number of spoons needed for the group to eat soup)

- Using efficient strategies for solving problems in mathematics contexts, and developing their own strategies for solving problems in practical contexts (please note that these skills are for more able students with autism).

Number

This area is focused on developing skills in number with the emphasis on using number skills in practical contexts. These could be referred to as ‘traditional’ maths skills.

A summary of the skills taught is listed below:

- Responding to and enjoying a range of number activities including songs, rhymes, stories and games.

- One-to-one correspondence (ability to match 1 to 1, which helps with counting, for example when counting a set of objects the child is taught to point to one object at a time).

- Recognising numerals (visually and orally).

- Rote counting (counting without objects present, for example counting up to 10 as part of a song, or simply reciting numbers up to 20).

- Counting objects: by matching numerals to their correct quantity (ability to count out 4 toy horses as requested: ‘give me 4 horses’). This is a crucial skill, as it develops the key understanding that numerals represent a quantity.

- Awareness of contrasting quantities (concept of more and less, bigger number and smaller number etc.)

- Addition and subtraction

- Ordinal numbers (1st, 2nd…)

- Estimation

- Responding to, and using mathematical vocabulary (how many? Sum, total, difference etc.)

 

Shape, space, and measures

This area involves very practical ‘hands-on’ concepts that are often referred to as ‘topic’ areas of mathematics in mainstream settings.

A summary of the skills taught is listed below:

- Object permanence (for example, knowing where certain objects are located in an environment, and searching for objects in logical places if they are missing).

- Concept of size (matching big objects with big objects, lining up toys from smallest to biggest).

- Relationship between objects and positions (for example, manipulating 3D objects into a shape sorter, or tidying blocks away into the box so that they all fit).

- Vocabulary related to size, shape, measurement and position (for example, big and small, triangle or square, heavy or light, long or short, on or under).

- Directional position (for example, forwards or backwards).

- Recognising and describing a range of shapes (using appropriate vocabulary such as straight, flat, or solid).

- Comparing objects using criteria related to shape, space, or measures (for example, identifying that the 2 bags are different because the red bag is ‘heavier’).

- Time related concepts (including time, days of the week etc.)

- Completing patterns or sequences.

Sometimes it is difficult to know where to begin, when teaching mathematics to children with autism. Particularly as we know ‘rote’ counting is not enough. Below is a table that that lists the skills describe above, with 1-2 simple examples of activities that can be used to teach each particular skill. This table can be used as a very basic checklist, to evaluate a child’s strengths and weaknesses, which is useful for helping to create objectives for a child to achieve. Please note that this is a very simple table, if you are interested in detailed indicators of achievement you should refer to an assessment tool such as PIVATS.

Checklist

 

Teaching strategies: Top tips

· Be creative in your planning and enthusiastic in your delivery. Learning to count to 3 and match the numeral to the correct quantity can be a very boring task; however, by using interesting equipment and ‘real-life’ contexts it can be made much more interesting. For example, Nathan enjoys music and by following simple visual instructions to play musical instruments he created a simple song by correctly matching the numeral to the quantity – 3 drum beats, 2 tambourine shakes, 1 guitar strum.

· Utilise the child’s special interest. Whether weird or wonderful, simple or complex, try to incorporate the child’s special interest wherever possible. For example, sorting toy animals by type, ordering superheroes from shortest to tallest, turning the light switch on/off correct number of times, or subtracting people getting off the bus.

· Always use visual aids and keep the focus of the lesson ‘hands-on’ and tactile. Children with autism often have additional sensory needs/difficulties so using multi-sensory equipment can engage interest. Using ‘hands-on’ materials to teach concepts will not only deepen understanding, but it will help prevent negative behaviours that can result when children with autism are made to sit still and quiet for periods of time.

· Use ICT. There are many programmes available for teaching children with special needs, and the benefit of using ICT is that it allows for a multi-sensory approach (visual, sound, interactive aspect). Many children with autism are fascinated by technology and using a digital camera, video, or interactive whiteboard can make an otherwise boring or difficult task very motivating. For example, Sam was having difficulty sequencing 3 pictures from a story in order. Working on the same skill, we created short sequences using Sam’s interest (blocks) and took photos (building a tower using blocks, the finished tower, knocking the tower down). The sequence was fun, and seeing himself in the photos was very motivating, and as he had experienced the sequence he understood the process of putting it in order, and it had meaning for him. After a few days of practicing this skill using the camera, Sam was able to sequence 3 pictures from the story independently.

· Use ‘real-life’ contexts. This will ensure that the children see mathematics as an integral part of daily life – something that is useful and worth learning about. Another bonus is that it makes learning about maths lots of fun, and it allows you to make links with other concepts. Some ‘real-life’ contexts that can be used very easily to teach maths include:

Supermarket shopping (making lists and matching picture to object + matching numeral to correct quantity, using money, following directions in the shop – forwards, backwards, left, right, concepts of measurement such as weight – heavy, light, kg, g, and concepts of quantity such as more or less etc.).

Cooking (following a simple sequence from a visual recipe, measuring, matching quantity and numerals etc.)

Sports / exercise games (following visual instructions for example, 2 ball throws, 2 hoop jumps etc. keeping score during a game, concept of direction – 4 steps forwards, concept of placement – over, under, next to, on etc.)

A day trip (reading bus numbers, counting tube stops, preparing lunch following a simple visual recipe involving numerals, buying items at a shop and using money, telling time, sequencing the day’s events in order with visual support – photos or video etc.)

Please note: As it is not always possible to use the contexts mentioned above, similar environments can be recreated through play and pretend equipment, for example, having a tea party with the child’s favourite toys and counting out portions of food equally, or creating pretend food using play dough and making a pretend shop. Often it is best to start with this type of activity first, in a familiar environment, so the child can grasp an understanding of the concept you are trying to teach, before applying it to the real life context.

· Exploit all opportunities to teach mathematical concepts: as you can see from the list above, there are endless opportunities to teach and practice mathematical concepts. Do teach new concepts in quiet, structured, familiar environments; however once a level of understanding is achieved, practice these skills whenever possible as this encourages flexible thinking and generalisation.

· Use a work system. We recommend using a work system in all areas of teaching children with autism, and mathematics is no different. Often, when it is very difficult to find resources that are motivating to the child (particularly if they have had negative experiences with mathematics previously), using the work system with a motivating reward (non-maths related) is a great first step to getting the child to complete a mathematics activity. Once this has been established, and the child experiences some enjoyment and structure from the process, you will then find it easier to implement new mathematics resources, with less resistance.

  

Resources

When creating or buying mathematics resources for children with autism, keep these questions in mind.

1. Is it motivating? Children with autism find it difficult to try new things and learn new concepts. To maximise focus and attention, the resource must be motivating – not boring! Use the child’s special interest to your advantage when creating resources – sometimes the simplest ideas produce the greatest results. For example, a student of mine is fascinated by bells. When learning to match a quantity to a numeral, I showed him a visual symbol of a number and gave him a bell which he had to ring the correct number of times. This was very motivating for him, and it made it very easy for me to introduce larger numbers as he wanted to hear the bell ring more!

2. Is it visual? Children with autism are primarily visual learners so using visual aids in addition to speaking will deepen their understanding. It is important however to ensure that the visual aids are not ‘too’ stimulating, as some children will get too distracted by a lot of bright colours etc. and the key message or instruction will be lost. Whenever you are saying a number always represent it visually, either by holding up fingers, writing it down, or pointing to a number line. The more different ways you can do this the better, as it allows children to see how numbers can be represented in a variety of ways, all around us. The use of Makaton sign language is another visual aid that is very useful during mathematics lessons. If you do not know Makaton signs, the use of gesture is also beneficial.

3. Is it meaningful? Is the resource actually meaningful to the child and their objectives? A number line on its own is useful when ‘rote’ teaching number sequences. However if you do not follow this up by showing a child with autism how a number sequence is applied in real- life (for example, by walking down the road and reading letterboxes to see how they are ordered, or following a list of instructions from 1-5) then you are not teaching them a skill that is meaningful in a context that they can use. Always remember to make links explicit for children with autism – they cannot infer meaning automatically.

4. Is it versatile? Generalisation is a skill that children with autism find very difficult. That is, they cannot automatically apply a skill they have learned in one situation, to another – unless they are given practice to do so. Creating resources that are versatile will allow you to do this, and as a bonus it is also a way to save money and time as you can use 1 resource for a range of activities. For example a simple number line using Velcro that has numbers which can be removed, can be used in the following ways (to name just a few!): sequencing all numbers in correct order from smallest to biggest (forwards counting), backwards counting, identifying missing numbers in the middle of a sequence, and continuing an even number pattern.

 
Llenguatge de signes
 
 www.britishsignlanguage.com
Interessant lloc web on es mostren molts exemples de forma clara, amb vídeos curts i fotografies, del llenguatge de signes anglès. 
 www.makaton.org
Makaton és un programa de llenguatge que ofereix un enfocament estructurat, multimodal, amb ús de signes i símbols, per a l'ensenyament de la comunicació i les habilitats del llenguatge per a les persones amb dificultats de comunicació i aprenentatge.
 www.signalong.org.uk 
El grup Signalong és una organització benèfica dedicada a infants i adults amb problemes de comunicació, ajudant-los a comprendre i expressar les seves necessitats, opcions i desitjos i assolir el seu màxim potencial.
 www.wpse.org.uk
El Grup de Treball del llenguatge de signes anglès (WPSE) va ser creat a l'any 1980 per escoles per a sords a Anglaterra davant la pressió creixent per a l'ús de signes en l'educació dels nens sords. El Grup dona formació i assessorament a professionals. 

 

Símbols gràfics

 

www.blissymbolics.org 

Blissymbolics és un llenguatge simbòlic i gràfic que està integrat actualment per uns 4.500 símbols autoritzats o Blisswords. Els caracters Bliss són la base semàntica i poden ser combinats i recombinats en infinites formes per crear els Blisswords. Aquests Blisswords, per altra banda, poden ser seqüenciats per formar molts tipus de frases. S'utilitzen formes simples per mantenir símbols fàcils i ràpids de dibuixar.
 www.mayer-johnson.com
Aquesta empresa és proveïdora líder de dispositius de generació de veu i programari  d'educació especial amb adaptació de símbols utilitzat per ajudar a persones a superar els seus problemes de parla, llenguatge i altres dificultats d'aprenentatge.
www.pictogram.se
Pictograma és un llenguatge visual desenvolupat per a persones amb dificultats cognitives. El sisteme compta actualment amb prop de 1.400 imatges. Pictograma el porta a terme l'Institut de Necessitats Educatives Especials (Suècia) - una autoritat nacional encarregada del suport estatal a necessitats educatives especials.
www.widgit.com
Símbols de renom mundial creats per aquesta empresa. Dissenyats en col.laboració amb experts de llenguatge i comunicació, els símbols Widgit segueixen una estructura esquemàtica que ajuden a les persones a intercanviar informació i idees. Amb més de 40.000 paraules i frases que són representades per més de 10.000 símbols. Fet per a persones amb problemes de comunicació i dificultats d'aprenentatge per poder tenir accés a la informació per escrit i comunicar-se de forma més independent.
www.usevisualstrategies.com
Lloc web per logopedes, educadors, pares i tots els professionals que treballen per donar suport en l'aprenentatge d'alumnes amb TEA i altres necessitats d'aprenentatge relacionades. Els alumnes amb TEA i altres estudiants amb problemes de comportament o de comunicació tendeixen a ser aprenents visuals. Ells entenen el que veuen millor que el que escolten. Per tant es beneficien de manera significativa amb l'ús d'estratègies visuals. Aquest lloc dona moltes idees de totes aquestes estratègies.

 

 

Informació sobre SAAC (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació)

 

www.pecs-spain.com 
Pyramid Educational Consultants, Inc és la font exclusiva del Sistema de Comunicació per Intercanvi d'Imatges (PECS-Picure Exchange Communication System) i de l'Enfocament Pyramid de l'Educació. La companyia va ser establerta el 1992 per Andrew Bondy, Ph.D. i per Lori Frost, MS, CCC / SLP. Pyramid Educational Consultants, Inc està dedicada a enriquir la vida dels alumnes amb autisme i trastorns relacionats proporcionant un ampli ventall d'opcions de formació i de serveis de consulta. Els serveis estan disponibles per a ser realitzats a casa, a l'escola i / oa la comunitat. Presentem una combinació exclusiva d'un ampli espectre de l'anàlisi aplicat de la conducta (ABA), juntament amb un enfocament en el desenvolupament de les habilitats de comunicació funcionals. Entre els consultors de Pyramid es troben logopedes, psicòlegs, terapeutes conductuals i professors d'educació especial.
www.ace-centre.org.uk 
T'imagines no poder parlar? Aquest és el desafiament que s'enfronten cada dia nens que tenen unes discapacitats que fan el fet de comunicar-se com una lluita. Ace Centre i Ace Centre North introdueixen una tecnologia a aquestes persones per la qual poden parlar, literalment, a traves d'aquesta tecnologia.
 www.actwmids.nhs.uk 
Lloc web on la National Health Service (Servei Public de Sanitat a Anglaterra) dona informació sobre el seu servei de suport i assessorament per a persones que tenen dificultat de parla i comunicació, persones amb discapacitat per accedir a instal·lacions i serveis al seu entorn, ajudes a persones amb problemes usant un ratolí o el teclat per fer ús de l'ordinador, etc.
 www.aacintervention.com
Lloc dedicat a la Comunicació Augmentativa i Alternativa. Molt lligada al desenvolupament de la tecnologia, aquest disciplina, representa una oportunitat per a poder facilitar la comunicació a persones que poden tenir dificultats per a fer-ho.
callcentre.education.ed.ac.uk
El CALL Centre (Communication Aids for Language and Learning) proporciona coneixements especialitzats en tecnologia per als nens que tenen dificultats en el  llenguatge, comunicació i / o dificultats en l'escriptura, a les escoles de tota Escòcia.En aquesta web trobareu informació, orientació i recursos sobre com la informació i la comunicació poden tenir un impacte important en l'educació dels nens i les persones amb discapacitat o necessitats educatives especials i la comunicació.
www.communicationmatters.org.uk
Communication Matters és una organització benèfica que abasta el conjunt del Regne Unit. La seva missió és crear un món on tothom té dret a una "veu" a través de la prestació de serveis amb suport material i serveis de suport continuat mitjançant els SAAC.
 
www.isaac-online.org
Lloc de la International Society for Augmentative and Alternative Comunication (SAAC). La Societat treballa per millorar la vida de tots els infants i adults amb dificultats en la parla. El portal dona informació extensiva dels SAAC, publicacions, recerca i també un fòrum interactiu.
Organitzacions i serveis
 
www.autism.org.uk
Lloc web de la International Society for Augmentative and Alternative Comunication (SAAC). La Societat treballa per millorar la vida de tots els infants i adults amb dificultats en la parla. El portal dona informació extensiva dels SAAC, publicacions, recerca i també un fòrum interactiu.
www.icsiii.es
El Instituto de Salud Carlos III, depenent del Ministerio de Ciencia y Innovación, també persegueix fomentar el coneixement, alhora que promoure i facilitar la investigació sobre els Trastorns d'Espectre Autista a Espanya. Posa a disposició un contingut interessant amb gran rigor científic avalat per un grup d'experts professionals.
www.autismo.org.es
La Confederación Autismo España és una entitat d'àmbit estatal sense ànim de lucre que, juntament amb els seus associats, exerceix la seva tasca en el camp dels Trastorns de l'Espectre de l'Autisme.

www.autismoenred.com

Aquest nou portal compta amb una xarxa social, informativa i documental, a través de la qual s'integren recursos i serveis que anteriorment es trobaven disseminats a Internet o eren d'accés limitat a format presencial, i que resulten rellevants per a les mateixes persones amb TEA, les seves famílies i els professionals vinculats a la intervenció i suport a aquest col.lectiu. Els continguts seran gestionats en part per la Confederación AUTISMO ESPAÑA.

 

www.aetapi.org
Organització de professionals que tenen com a missió "representar i orientar als professionals de manera compromesa, creant una plataforma d'intercanvi, formació i informació científica per millorar la pràctica professional i en definitiva la qualitat de vida de les persones amb d'autisme".
www.associacioaprenem.org
L’Associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de defensar els drets dels seus fills a rebre una atenció adequada a la seva especificitat.
www.autismeurope.org
AISBL Autisme-Europa és una associació internacional amb l'objectiu de promoure els drets de les persones amb autisme i les seves famílies i per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida. Autisme-Europa té un paper clau en la sensibilització del públic, i d'influir en els responsables polítics europeus sobre totes les qüestions relacionades amb l'autisme, incloent la promoció dels drets de les persones amb autisme i altres impliquen complexes necessitats de dependència.

 

www.autismoavila.org
Aquesta important associació ofereix suports a les persones amb autisme i les seves Famílies.

www.cedd.net

El Centro de Documentación del Real Patronato sobre Discapacidad disposa d'una biblioteca especialitzada i ofereix els seus serveis a entitats públiques i privades, professionals o qualsevol persona interessada a el camp de les discapacitats. El fons documental està integrat per les principals publicacions, tant nacionals com estrangeres, que tracten sobre temes relacionats amb la discapacitat i les polítiques socials.
 
www.bj-adaptaciones.com
Aquesta empresa, BJ Adaptacions, creai distribueix tecnologia de suport per a persones amb discapacitat. Son pioners en millorar la seva autonomia personal, les seves possibilitats de comunicació i el seu accés al treball i l'entreteniment. Volen ser un veritable punt de suport per a tots els professionals que treballen amb aquest perfil d'usuari. La seva missió és apropar productes, serveis i tecnologia que milloren la qualitat de vida de qualsevol persona amb discapacitat.

 

hastalalunaidayvuelta.blogspot.com
Aquest és un bloc sobre autisme creat per a ser usat a manera de cercador. Maite, l'autora d'aquest bloc diu que el principal propòsit ha estat compartir tota la informació d'Internet sobre aquesta síndrome que l'hi ha portat mesos recopilar.

 

www.catedu.es/arasaac

El Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ofereix recursos gràfics i materials per facilitar la comunicació de les persones amb algun tipus de dificultat en aquesta àrea.