Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Presentació

Contacte

Paco Jiménez. Correu: paco.jimenez@udg.eduMario Montero. Correu: mario.montero@udg.edu


 

Presentació

Reflexions prèvies a la presentació de la Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Són ja molts anys de preocupacions personals i familiars, de desenvolupament de pràctiques educatives, de treballs acadèmics i de tasques científiques per part de famílies, educadors, experts i investigadors, al voltant de l'estudi dels problemes que han generat i continuen generant els trastorns del desenvolupament infantil en general i els trastorns de l'espectre autista en particular. No obstant això, si s'haguessin de prioritzar les diferents temàtiques objecte d'estudi, és molt possible que es prioritzessin, en primer lloc, aquelles que amb més o menys encert han intentat i intenten donar resposta a les necessitats de les persones de l'espectre autista, abans que les investigacions sobre la gènesi dels trastorns del desenvolupament de l'espectre autista.

Actualment, l'interès per la problemàtica segueix vigent des que va néixer la preocupació entorn del concepte d'autisme infantil a partir dels anys quaranta del segle passat i aquest interès s'ha anat fent extensiu al terme espectre autista al llarg de les últimes dècades del segle XX i primera dècada del segle XXI. A més, les diferents respostes a infinitat de preguntes, han generat i continuen generant reflexions crítiques que reafirmen la necessitat de seguir treballant per analitzar l'estat de la qüestió amb l'objectiu d'oferir noves propostes i alternatives.

De vegades, el fet d'haver dedicat un temps a conèixer les característiques d'aquestes persones i la seva educació, pot generar una actitud d'autosuficiència o de desencís. Davant d’aquesta situació, cal no ignorar el punt de partida, la situació actual i, sobretot, no s’ha de desistir en l'esforç per trobar respostes cada cop més encertades. Cal convenir que les dificultats i els dubtes que generen les diferents situacions personals i col.lectives han de provocar, sempre, una actitud científica i cal, també, seguir dubtant de moltes coses i fins i tot d'estar disposats a renunciar a falses veritats que semblaven que ja s'havien adquirit.

Abans d'entrar directament a la pàgina web de la càtedra i en el contingut específic dels trastorns de l'espectre autista i la seva educació, és convenient ressaltar, en aquestes línies introductòries, una qüestió compartida per molts experts al llarg de molts anys, com és la fascinació i l'apassionament que l'estudi de l'espectre autista genera. Fascinació i apassionament que poden comportar punts de vista parcials o esbiaixats, discrepàncies, tot i que, també poden provocar moments positius per compartir significats que permetin seguir avançant en el coneixement. No s'ha d'oblidar que, en moltes ocasions, es produeixen desacords d'interpretació d'un mateix problema entre experts i professionals. Aquests desacords generen confusió als que s'acosten al tema per primera vegada i convindria fer cert esforç, per part dels experts, perquè aquesta situació no es produeixi amb excessiva freqüència. A més, cal tenir en compte que, en l'únic que es pot estar d'acord és a considerar que, l'educació de les persones amb greus trastorns en el desenvolupament és un tema que segueix estant ple de misteri i de dificultats i que segueix sent en gran part desconegut. Aquest desconeixement, genera una certa incompetència per part del professional, no només amb cada persona en particular, a l'hora de relacionar-se amb ella, sinó també una incompetència al relacionar-se amb el propi concepte de l'espectre autista. Aquestes dues incompetències estan estretament relacionades, ja que si es tingués clar el concepte, probablement, la comunicació amb la persona de l'espectre autista, seria millor.

Des d'aquestes línies, tenint en compte que el tema ha generat gran quantitat d'estudis i d'escrits d'infinitat d'autors i que seria exhaustiu fer-ne una relació, s'intenta oferir una sèrie de reflexions al voltant del món de les persones de l’espectre autista i les possibilitats d'educació per tal que no es perpetuï la sensació de calaix de sastre que, al llarg dels anys, han pogut generar alguns dels treballs desenvolupats al voltant de l’espectre autista.

S'ha de reconèixer que, alguns aspectes relacionats amb l'educació de les persones de l'espectre autista a l'escola específica i ordinària en els últims anys, presenten dades una mica més clarificadores i esperançadores si es compara la situació actual amb l'inici de l'últim quart del segle passat. Per tant, és just reconèixer, cada vegada més, la qualitat científica i professional de les investigacions i dels experts que treballen en l'àmbit dels trastorns de l'espectre autista. A propòsit d'això, seria molt positiu tenir en compte els aspectes en què coincideixen els experts com poden ser l'existència d'una pertorbació del món simbòlic, la coincidència generalitzada que cal trencar la barrera existent de la incomunicació i la creença en una etiologia de tipus orgànic.

Davant aquesta realitat, és evident que cal insistir en la necessitat de diàleg, parlar i escoltar, entre experts, professionals i famílies, sobre temes que cal compartir amb altres i creure que el parlar de coses apassionants ha de formar part de la identitat compartida sobre un tema per tots aquells que s'interessen per alguna cosa comuna, identitat que ha de considerar fonamental.

Cal, doncs, seguir preguntant-se si és cert que les persones de l'espectre autista tenen o no tenen alteracions neurobiològiques i pensar que probablement hi hagi una correlació entre el nivell cognitiu i les seves alteracions neurobiològiques i el grau de tipicitat en les escales de valoració de l'espectre autista a l'ús i ser conscients que, per molta experiència que es tingui, cada vegada que un s'enfronta al tema de l'espectre autista, ho ha de fer amb més por i amb més recel i amb un temor major a no poder expressar més que la situació de ignorància al voltant del tema. De tota manera, encara que s'hagi avançat, relativament poc, segur que noves investigacions aportaran noves dades que ajudin a la comprensió de l'espectre autista que permetran que, encara que sigui amb la boca petita, pugui dir que encara que no és molt el que es coneix, alguna cosa més se sap.

Paco Jiménez

Promotor de la càtedra

 

 

Procés de creació de la Càtedra d'Educació de l'Espectre Autista

Benvolgut/da,

Com a professor del Departament de Pedagogia i promotor de la proposta de creació de la Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista de la Universitat de Girona, us faig arribar el document (esborrany) de creació de l’esmentada càtedra amb la finalitat d’oferir-vos informació i, a la vegada, demanar el suport de la vostra institució.

La Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista té com a finalitat divulgar i donar a conèixer el mon de les persones afectades pels Trastorns de l’Espectre Autista (T.E.A) i col·laborar en la coordinació dels processos d’intervenció educativa interdisciplinària des de la formació i la recerca. Crec que és rellevant el caràcter integrador del projecte el qual contempla la col·laboració d’institucions, persones, famílies i professionals de l’educació, la pedagogia, la psicologia, la salut, el benestar i el treball social que treballen en l’àmbit dels trastorns generalitzats del desenvolupament i molt especialment en el T.E.A.

La proposta que es presenta ha de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de Girona (està previst que es pugui aprovar a la propera reunió del mes de Juny).

A la vegada, el reglament de càtedres de la UdG contempla que per a la creació i manteniment d’una càtedra caldrà el suport i compromís de finançament d’una o mes institucions o empreses de prestigi reconegut en l’àmbit temàtic de la càtedra. En aquest sentit us informo que, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i l’Associació ViuAutisme, amb la qual ja fa 4 anys que hi col·laborem, ja s’han compromès i han manifestat per escrit el seu suport i la voluntat de ser seu oficial de la càtedra.

És evident que iniciatives com aquesta necessiten de la col·laboració i participació d’aquelles entitats interessades en el tema. En relació a aquest punt, hem cregut oportú fer partícips d'aquesta iniciativa a diferents organismes i entitats internes i externes a la UdG i relacionades amb la temàtica per si consideren oportú fer arribar el seu suport (podeu veure una relació de les entitats contactades en el dossier de càtedra, apartat B). Si hi esteu interessats en fer-nos arribar el vostre suport, estic a la vostra disposició per explicar amb més detall la proposta de creació de la càtedra i, a la vegada, a mantenir-vos informats del tot el procés.

 

Cordialment,

Paco Jiménez

Catedràtic d’Educació Especial

Departament de Pedagogia

Universitat de Girona

Telèfon: 646347296

Correu: paco.jimenez@udg.edu

 

 

 

MEMÒRIA DE CREACIÓ DE LA CÀTEDRA UdG

“EDUCACIÓ DE L’ESPECTRE AUTISTA”

Justificació de la denominació i de l’oportunitat de la seva creació atenent a les prioritats acadèmiques i estratègiques de la Universitat de Girona.

La càtedra d’Educació de l’espectre autista vol néixer a l'empara d'un projecte integrador que contempla la col·laboració d’institucions, persones, famílies i professionals de l’educació, la pedagogia, la psicologia, la salut, el benestar i el treball social que treballen en l’àmbit dels trastorns generalitzats del desenvolupament i molt especialment en els Trastorns de l’Espectre Autista (T.E.A).

La preocupació bàsica de la càtedra és divulgar i donar a conèixer el mon  de les persones afectades pels T.E.A i col·laborar en la coordinació dels processos d’intervenció educativa interdisciplinària des de la formació i la recerca.

La imatge institucional de la càtedra d’Educació de l’Espectre Autista de la UdG pretén anar més enllà de l’extensió cultural i l’objectiu prioritari és projectar-se en el territori gironí, el més proper a l’àrea d’influència de la Universitat de Girona, sense deixar de considerar la projecció exterior. Així, doncs, la finalitat principal serà  impulsar l'atenció i el desenvolupament d’activitats de formació, d’investigació científica i de transferència de coneixement on participin aquelles persones, grups d’experts interessats en aquest àmbit i centres especialitzats, tant de les comarques gironines com de la resta de Catalunya, l’estat espanyol i altres països de manera que, la càtedra, esdevingui un centre de referència d'ordre acadèmic a nivell comarcal, nacional i internacional pel que fa a l’Educació de l’Espectre Autista, constituint-se en una eina tecnològica per a l'assistència, la docència i la recerca i realitzar la conseqüent extensió acadèmica i cultural.

Els estatuts de la Universitat de Girona, en el seu article 39, contemplen que “les càtedres són unitats que promouen l’estudi i la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió, en el seu àmbit de coneixement” i el punt 10.3 del programa de govern de l’actual equip de rectorat afirma que: “La Universitat de Girona, a més de les funcions docents i de recerca, té l’obligació d’exercir una tercera funció: la participació en la vida social i cultural del seu entorn més immediat (comarques gironines i Catalunya). La UdG ha de participar activament en totes aquelles iniciatives i organitzacions que impulsen la vida social i cultural del territori a les quals ha d’aportar el coneixement específic dels diversos àmbits de la nostra universitat. És per aquesta raó que la política de càtedres ha contribuït a la fidelització del territori a partir d’iniciatives que han permès confluir interessos locals i de grups de recerca de la UdG”.

Així, doncs, tenint en compte aquests condicionants, fem explícita la voluntat de poder crear la Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista de la UdG, amb la finalitat de començar a treballar conjuntament amb el suport de diferents unitats orgàniques de la UdG i  d’altres institucions (veure documents de suport en el punt 2 d’aquest dossier).

 

Acords de suports segons el Reglament de Càtedres de la Universitat de Girona. Article 9.2: “Creació, modificació i supressió de càtedres”.

La Universitat de Girona, a través de la Facultat d’Educació i Psicologia, té signats convenis marc de col·laboració amb institucions que treballen en diferents àmbits de l’educació en general, l’educació diferenciada en particular, la psicologia, la salut, el benestar social, el treball i la justícia, entre altres. Els convenis de la UdG amb aquestes institucions han possibilitat tot un seguit d’accions que han conduit a presentar la proposta de creació de la càtedra d’educació de l’espectre autista.

Des de fa 25 anys, la UdG ha aportat el seu aval universitari i el seu prestigi acadèmic, així com la seva experiència, a l’estudi dels trastorns de l’espectre autista (T.E.A) i la seva educació i, això, ha estat possible gràcies a les institucions que han aportat una llarga experiència de treball i de recerca, en el territori de les comarques gironines, catalanes, estatals i internacionals que han estat en contacte permanent amb aquest àmbit de coneixement.

Així, doncs, els convenis han fet possible la col·laboració, la participació i l’intercanvi i, a la vegada, han ajudat, també, a la formació d’especialistes. Fruit d’aquests convenis, entre d’altres, ha sorgit la iniciativa de la creació de la càtedra amb el suport de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i de “Viuautisme”, Associació de famílies de persones autistes, que figuraran com a patrons de la càtedra i, a la vegada, assumeixen el compromís de finançament per un import de 4.000 € que representa el 50% de la memòria econòmica que s’haurà de presentar abans de procedir a l’aprovació de la càtedra.

Segons el reglament de càtedres de la Universitat de Girona, Article 9, punt 2, “La iniciativa per a la creació d’una càtedra correspon al personal acadèmic, a qualsevol òrgan col·legiat de la Universitat o al Consell de Direcció i, excepte en aquest últim cas, haurà de tenir suport de com a mínim un departament, centre docent o institut del àmbit. En tot cas, aquests n’hauran de ser informats”. A la vegada, el mateix Article 9, punt 4 4b, diu que “en la memòria justificativa de la creació hi constarà entre d’altres apartats, l’acord del Consell de Departament, Comissió de Govern del Centre o Consell d’Institut que li doni suport, en cas que sigui preceptiu”

Hem sol·licitat el suport escrit de diferents unitats orgàniques de la UdG i, també el suport de  diferents entitats  de Girona i comarques que poden tenir interès en la creació de l’esmentada càtedra i, de moment hem rebut i el suport escrit (adjuntem documents) de les següents institucions i entitats:

1.     Ajuntament de Castell Platja d’Aro.

2.    Comissió Permanent de l’Institut de Recerca Educativa (IRE) de la UdG.

3.    Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG.

4.    Junta directiva de l’Associació “Viuautisme” de Castell-Platja d’Aro.

5.    Comissió de Govern de l’Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona.

6.    Fundació Autisme Mas Casadevall, Serinyà, Girona.

7.    Fundació Salut Empordà, Figueres, Girona.

8.    Fundació Ramon Noguera, Girona.

9.    Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

10. Consell de Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Girona.

11.  Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona.

12. Consell del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

13. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Baix Empordà, Palamós, Girona.

14. Unitat d’Atenció Especialitzada (UAE) de la Fundació Privada OREIG, Palamós, Girona.

15. Piramid Educational Consultants Spain (PECS), S.L, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

16. Specialisterne, Barcelona.

17. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona.

18. CERAC Associació de persones amb autisme de Catalunya, La Garriga, Barcelona.

19. ADN, Autisme, Diversitat Funcional, Neurodesenvolupament, Girona.

20.Departament d’Infermeria de la Universitat de Girona.

21. Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona.

22.Ajuntament de Girona.

23.Síndrome d’Asperger Girona – Trastorns de l’espectre autista (SAGI-TEA)

24.Consell de Departament de Psicologia de la UdG

25.La tutela. Fundació privada catalana tutelar.

26.Fundació tutelar. Girona.

27.Dipsalut. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.

28.Integra

29.Eduard Baulida.

30.Miguel Gallardo

31. Aprenem. Associació per a la inclusió de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista.

El Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar la creació de la càtedra el dia 13 d'octubre del 2016

La càtedra es va presentar a l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro el dia 14 de desembre del 2016

Les activitats començaran a partir del mes de març del 2107