Infància, adolescència, els drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDIQV)

Promoció del benestar escolar

Promoció del benestar escolar

L’ERÍDIQV està duent a terme el projecte que porta per títol El bienestar subjetivo de 9 a 16 años. Estudio longitudinal (continuación) y evaluación de intervenciones con TIC para mejorar el bienestar escolar finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

 

El projecte té una doble finalitat:

1)    Donar continuïtat a l’estudi longitudinal sobre el benestar subjectiu de nens i nenes dels dos últims cursos d’Educació Primària (5è i 6è) i d’adolescents dels quatre cursos d’Educació Secundària Obligatòria, iniciat el curs 2011-12 amb la finalitat d’aprofundir en la comprensió del funcionament del benestar subjectiu en aquestes edats i d’augmentar el coneixement sobre els canvis que es produeixen en el benestar entre els 9 i els 16 anys, any rere any.

2)  Desenvolupar intervencions pilot en alguns centres educatius mitjançant una plataforma informàtica innovadora, amb l’objectiu d’incrementar el benestar escolar durant la transició de primària a ESO, amb un possible impacte sobre el seu benestar subjectiu global, i potencial reducció de risc d’inadaptació i de fracàs escolar en un període d’especial vulnerabilitat per als estudiants.

 

L'any 2013 i 2014 es va treballar en els dos objectius paral·lelament:

-       En el cas de la recollida de dades longitudinal: es varen administrar els qüestionaris als nois i noies durant la primera i la segona recollida de dades d’aquest projecte, és a dir durant els cursos 2013-14 i 2014-15. Els participants varen ser els mateixos que en les dues recollides de dades anteriors al projecte actual, a més de nous estudiants que s’hi han afegit també.

-       En el cas del desenvolupament d’intervencions pilot, es varen realitzar diverses intervencions durant el curs escolar 2014-15, concretament:

o   Entrevistes i grups de discussió en cadascun dels centres participants per conèixer les necessitats de l’equip directiu, dels mestres i professors, i dels mateixos alumnes en relació als objectius del projecte. Aquestes necessitats han estat incorporades en una proposta d'accions i en la plataforma informàtica que actualment ja està operativa per tots els centres. 

o   Es varen recollir dades, a través d’un qüestionari administrat als infants i adolescents, sobre diferents temes relacionats amb la satisfacció i el clima escolar, entre d’altres, que permetran fer un seguiment de les millores que puguin tenir lloc gràcies al projecte. 

 

o   Es va treballar en la creació de la plataforma informàtica amb la idea que fós senzilla, amigable i agradable per a nens, adolescents i professors i que permetés treballar els objectius marcats en el projecte. Tanmateix, es varen fer proves per garantir el bon funcionament d'aquesta proposant activitats de prova als alumnes d'alguns centres educatius.

 

o   Es varen realitzar reunions amb els equips directius i docents per explicar-los en quina fase es trobava la plataforma i per plantejar-los una proposta d’accions a realitzar durant el curs 2015-16.


 

 

Actualment, durant el curs 2015 - 2016:

 

- Els tècnics informàtics varen finalitzar el disseny de la plataforma EKA ( i els membres de l'ERIDIQV juntament amb els equips docents dels centres participants varen crear les aules i cursos virtuals. 

 

- A finals del 2015 es varen realitzar formacions relacionades amb l'ús i la normativa de la plataforma EKA al professorat.

 

- S'estan realitzant formacions a tots els grups classe dels centres educatius que participen en el projecte i s'ha començat a realitzar la formació de delegats. S'ha fet una formació bàsica de les principals accions que permet la plataforma a tot el grup classe i una de més específica pels delegats, per tal que aquests siguin experts i així promoure l'aprenentatge entre iguals.

 

- S'ha facilitat un manual d'ús d'EKA per a professors i un altre que està adaptat per a l'alumnat. En aquest manual s'explica com realitzar les principals accions de la plataforma així com les seves normes d'ús.

 

- Alguns dels centres ja han començat a treballar el contingut de diverses assignatures a proposant activitats a la plataforma.

 

 

  • És un aplicatiu informàtic que ofereix un escenari virtual d’aprenentatge per alumnes i mestres. 
  • Té diverses aplicacions informàtiques que tenen com a funció principal facilitar la creació, administració, gestió i distribució de cursos a través d’un entorn virtual d’aprenentatge amigable, fàcil d’utilitzar i que promou  la comunicació entre els seus participants.

 

L'objectiu de la plataforma és potenciar el benestar escolar amb especial èmfasi en el procés de transició de l’educació primària a la secundària, tot facilitant eines a professors, alumnes i a les seves famílies per a què aquest pas es faci de la manera més òptima possible.


 

Per més informació podeu consultar la plataforma EKA aquí: http://eka.udg.edu/