Consell Social

Consell Assessor

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

  

Consell assessor

La Universitat té com a missió no tan sols donar coneixement, sinó també formar els seus alumnes des del punt de vista humà i en valors personals i socials. Això requereix, en moltes ocasions,  col·laborar amb l’entorn, tant dintre de la universitat (campus universitaris), com en l’entorn social i amb la societat civil. Tenint en compte aquests aspectes es crea el Consell Assessor.

El Consell Assessor tindrà la missió i els objectius següents:

Missió:

 • Servir de corretja de transmissió de les diferents activitats de la Universitat  (docència, recerca i transferència de coneixement) a la societat de Girona, i viceversa.
 • Col·laborar amb la UdG en el foment dels valors cívics en la prestació dels serveis comunitaris, i en el manteniment i millora de les relacions.
 • Crear una societat compromesa amb la seva universitat i una universitat compromesa amb la seva societat.

Objectius:

 • Donar a conèixer les activitats de docència i de recerca de la Universitat en cada una de les àrees de coneixement.
 • Promoure el contacte amb les diferents àrees de coneixement, cosa que afavorirà la transferència de coneixement.
 • Recollir tots els suggeriments per al millor encaix de la Universitat amb la societat, aportant els element participatius necessaris amb hàbits quotidians, en mètodes i valors.

Estructura / organització:

El Consell Assessor s’estructurarà en 6 àrees:

 • Humanitats i educació
 • Turisme
 • Economia, empresa i dret
 • Tecnologia
 • Ciències
 • Salut

Cada membre del Consell Assessor, segons la seva preferència, podrà incorporar-se a  una o diverses àrees.

Cada àrea nomenarà un responsable, que recollirà els suggeriments i les aportacions dels seus membres.

Quan es faci una reunió concreta d’àrea, a petició (per escrit) del 50 % dels seus membres o per indicació o a petició del president o presidenta del Consell Assessor, serà la persona que organitzarà la reunió i recollirà les propostes o aportacions que s’acordin per fer-les arribar a la presidenta del Consell Assessor.

Actuarà com a secretària  de cada àrea la secretària tècnica del Consell Social.

Aquestes àrees tindran com a suport administratiu el personal d’administració del Consell Social.

Aquestes àrees es reuniran sota la presidència del responsable de cadascuna.

El Consell Assessor es reunirà com a mínim dues vegades l’any, a convocatòria del president o presidenta .

 

MEMBRES:

Per part del Consell Social:

 • El president/a
 • La secretari/ària
 • Dos membres més

Per part de la Universitat:

 • El rector, com a membre nat
 • El vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
 • El vicerector corresponent de l’àrea temàtica que es tractarà en la reunió del Consell Assessor.

Per part de la societat:

 • Professionals o persones de prestigi dintre de la societat de Girona, a títol personal, que voluntàriament vulguin participar a aconseguir els objectius en cada àrea.