Consell de Direcció

Descripcio

Contacte

Secretaria General
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues enllaç al mapa de situació
17071 Girona
Tel. 972 418003/418982/419510
Fax 972 418031
secretari.general@udg.edu

Personal

Marta Pibernat i Josep Rossell 
 

Claustre Universitari

Funcions

Són competències del Claustre Universitari:
a) Elaborar i modificar els Estatuts de la Universitat.
b) Convocar amb caràcter extraordinari eleccions a rector.
c) Aprovar l'informe anual del rector o rectora, que haurà d'incloure un resum de l'activitat docent i d'investigació i les línies generals del pressupost, de la programació plurianual i de la memòria econòmica.
d) Aprovar les línies generals d'actuació de la Universitat, especialment en els àmbits de l'ensenyament, la recerca i l'administració.
e) Supervisar la gestió dels càrrecs i òrgans de govern de la Universitat.
f) Crear les comissions que consideri oportunes i elegir-ne els membres.
g) Elaborar el seu propi reglament.
h) Debatre aquells assumptes que afectin la comunitat universitària i pronunciar-s’hi.
A aquest efecte, podrà sol·licitar els informes que consideri oportuns als òrgans acadèmics o institucionals de la Universitat.
i) Totes les altres que li atribueixin els
Estatuts.

Membres