Consell Social

Comissió de Comunitat Universitària

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres de la Comissió de Comunitat Universitària

President
 • Josep Arnau Figuerola
Membres
 • Xavier Casas Roque
 • Ramon Fina Figueras
 • Ingrid Rahola Duch
 • Angel Bosch Solera
 • Elena Ribera Garijo
Convidat
 • Joan Manuel del Pozo Alvarez

Funcions

Funcions respecte a la comunitat universitària 
(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 90) 
 
 1. Acordar, si s'escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a proposta del consell de govern de la universitat, l'assignació singular i individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat. 
 2. Aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la universitat, i les modificacions i la despesa que comporten. 
 3. Determinar els llocs als quals correspon l'assignació d'un complement específic amb l'import del dit complement, i fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries, i aprovar els criteris per a assignar-los i distribuir-los i les quantitats de les indemnitzacions per raó de servei. 
 4. Informar sobre els convenis col.lectius del personal laboral de la universitat, abans de formalitzar-los. 
 5. Estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d'acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte. 
 6. Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca. 
 7. Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques,d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que, si escau, atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat. 
 8. Aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants. 
 9. Promoure la col·laboració entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitatde completar la formació dels estudiants i les persones titulades de la universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. 
 10. Vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.