Consell Social

Comissió d'Economia, Pressupost i Patrimoni

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Membres de la Comissió d'Economia , Pressupost i Patrimoni

President
 • Ricard Meléndez Gil
Membres
 • Rosa Núria Aleixandre Cerarols
 • Agustí Codina Negre
 • Joan San Molina
 • Elena Ribera Garijo
Convidats
 • Joan Manuel del Pozo Alvarez
 • Jaume Juher Iglesias

Funcions

Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials 

(Llei d’Universitats de Catalunya. Cap. III. Article 89)  
 
 

 1. Promoure la participació de la societat en l'activitat de la universitat, especialment en el seu finançament, i fomentar les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic, social i territorial. 
 2. Estimular la inversió en recerca de les empreses i llur col.laboració en la recerca universitària. 
 3. Supervisar les activitats de caràcter econòmic, fer el seguiment del pressupost i aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa plurianual de la universitat, i també prendre les mesures pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què s'ha elaborat el pressupost. 
 4. Aprovar el balanç i la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la universitat de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, d'acord amb la normativa vigent. 
 5. Acordar les transferències de crèdit d'operacions de capital a operacions corrents, amb la conformitat prèvia del departament competent en matèria d'universitats. 
 6. Acordar, a proposta de l'òrgan competent de la universitat, les sol.licituds de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé sigui insuficient o no ampliable. L'acord n'ha d'establir el finançament. 
 7. Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d'especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat. 
 8. Vetllar pel patrimoni de la universitat i aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat, d'acord amb el que estableix aquesta Llei i la legislació de patrimoni de la Generalitat. 
 9. Autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i, a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials. 
 10. Ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la formalització dels contractes i els convenis que comporten despeses o ingressos per a la universitat.