Grup d’investigació en Economia Pública

Mercats laborals i institucions

Contacte

Elena del Rey Canteli

Departament d'Economia
FCEE, Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17003 Girona, Spain

Tel. +34 972 41 87 49

 

Mercats laborals i institucions

El model competitiu de determinació salarial és àmpliament rebutjat per l'abundant evidència empírica existent. A pesar d'existir certa controvèrsia en la literatura sobre aspectes concrets d'aquesta afirmació, existeix ja una sòlida literatura teòrica que racionalitza alguns dels motius pels quals el mercat de treball difereix de manera fonamental d'alguns dels postulats fonamentals necessaris perquè el seu funcionament es consideri competitiu. Quant a l’evidència empírica, la major part dels estudis fins a la data s'han centrat en l'anàlisi de dades individuals, a partir d'enquestes de llars o dades administratives on la unitat d'observació és l'individu. Poca importància s'ha donat al comportament empresarial, en gran part a causa de la relativa escassetat de dades on la unitat d'observació sigui l'empresa. La recent accessibilitat de dades d'empresa ha permès del desenvolupament d'una literatura incipient que fa èmfasi en el necessari estudi del comportament empresarial per a un millor coneixement de la dinàmica del mercat de treball. D’altra banda, de nou per restriccions fonamentalment degudes a les dades preexistents, les comparacions internacionals en aquesta literatura són escasses, malgrat els evidents beneficis que es podrien derivar d'aquest estudi comparatiu. L'estudi comparatiu internacional de diferents aspectes de la determinació salarial a nivell empresarial permetria un millor enteniment dels efectes de les normes que regeixen el funcionament del mercat de treball, permetent establir directrius de política econòmica. Mitjançant l’explotació de la base de dades Amadeus, el nostre objectiu general és estudiar la determinació salarial en les economies Europees i la seva relació amb les diferents institucions del mercat de treball i del mercat de productes.